Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2824(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000112/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000112/2016 (B8-0720/2016)

Συζήτηση :

PV 03/10/2016 - 17
CRE 03/10/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000112/2016) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, και Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών - θεματολόγιο δράσης της ΕΕ (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Οι Paavo Väyrynen και David Martin αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου