Seznam 
Zápis
PDF 226kWORD 74k
Pondělí, 3. října 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Sdělení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (rozprava)
 14.Přístup syrských dětí v Libanonu ke vzdělání (rozprava)
 15.Globální cíle a závazky EU ohledně výživy a zajištění potravin na celém světě (rozprava)
 16.Změna pořadu jednání
 17.Boj proti nezákonné těžbě dřeva, odlesňování a degradaci lesů (rozprava)
 18.Členství ve výborech a delegacích
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda jménem Parlamentu uctil památku bývalého prezidenta Státu Izrael a nositele Nobelovy ceny za mír za rok 1994 Šimona Perese, který zemřel dne 28. září 2016.

Parlament držel minutu ticha.


3. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun a francouzská ministryně životního prostředí a předsedkyně COP21 Ségolène Royalová budou přítomni při zítřejším hlasování o uzavření Pařížské dohody ze dne 12. prosince 2015 o změně klimatu jménem Evropské unie. Před hlasováním přednese Pan Ki-mun projev v plénu.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Složení Parlamentu

Jordi Sebastià písemně oznámil, že s platností od 10. října 2016 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


6. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností ode dne 7. července 2016 platnost mandátu Angela Cioccy.


7. Žádost o zbavení imunity

Příslušné maďarské orgány předaly v rámci trestního řízení, které zahájila ústřední kancelář pro vyšetřování hlavního státního zástupce v Maďarsku, žádost, aby byl Béla Kovács zbaven imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin ALDE a ENF následující žádosti o jmenování:

výbor IMCO: Catherine Bearder, kterou je nahrazen Antanas Guoga

výbor FEMM: Antanas Guoga, kterým je nahrazena Catherine Bearder

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Angelo Ciocca.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2014)0273(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2014 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - výbor ENVI;

- oprava P7_TA(2013)0115(COR03) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - výbor ECON.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000092/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Další kroky k dosažení globálních cílů a závazky EU ohledně výživy a zajištění potravin na celém světě (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Peter Liese za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Marco Affronte za skupinu EFDD Radě: Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Peter Liese za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Marco Affronte za skupinu EFDD Komisi: Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Giovanni La Via za výbor ENVI, Bernd Lange za výbor INTA, Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI a Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Boj proti nezákonné těžbě dřeva, odlesňování a degradaci lesů - akční program EU (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017: postoj Rady ze dne 12. září 2016 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu aEvropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh změny interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

AFET, BUDG, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Federativními státy Mikronésie o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (2015/2093(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Zpráva o posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, jež stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Zpráva o kontrole uplatňování práva Unie: výroční zpráva za rok 2014 (2015/2326(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Zpráva o budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020 (2016/2053(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody ze strany Evropského policejního úřadu (Europolu) o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/001/FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Giorgos Grammatikakis zbaven imunity (2016/2084(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního říjnového plenárního zasedání 2016 (PE 589.867/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

°
° ° °

Vystoupily: Cécile Kashetu Kyenge k údělu migrantů, kteří ztroskotali u pobřeží ostrova Lampedusa, a osob, které je zachraňují, a Cornelia Ernst.

°
° ° °

Pondělí

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby bylo krátké přednesení zprávy, kterou předkládá poslankyně Thomasová, o sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (A8-0234/2016) (bod PDOJ) odloženo na druhé říjnové dílčí zasedání.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Úterý

Pokud výbor ENVI v pondělí přijme doporučení, které předkládá poslanec La Via, o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem Evropské unie, bude doporučení zařazeno do úterního hlasování.

Parlament tento návrh schválil.

Předseda připomněl, že generální tajemník Pan Ki-mun bude přítomen hlasování o doporučení poslance La Vii. Ve 12:00 přednese krátký projev v plénu, po kterém vystoupí zástupci politických skupin.

V případě kladného výsledku hlasování se ratifikace dopisu o předání Radě zúčastní Pan Ki-mun, Jean-Claude Juncker (předseda Komise), Miguel Arias Cañete (člen Komise), Karmenu Vella (člen Komise), úřadující předseda Rady a francouzská ministryně životního prostředí a předsedkyně COP 21 Ségolène Royalová.

Středa

Žádost skupiny ECR, aby bylo z pořadu jednání staženo prohlášení Komise o právech žen v Polsku (bod 86 PDOJ), které je zařazeno jako čtvrtý bod odpoledního pořadu jednání.

Vystoupili: Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Jadwiga Wiśniewska ve prospěch žádosti a Malin Björk proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Rozprava o právech žen v Polsku se tudíž bude konat.

Vystoupili: Marek Jurek a Anna Elżbieta Fotyga.

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo po rozpravě o právech žen v Polsku jako pátý bod odpoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení Komise o situaci v Maďarsku: kampaň v souvislosti s referendem a aspekty evropských a mezinárodních právních předpisů týkajících se azylu.

Vystoupili: Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts ve prospěch žádosti a Enrique Guerrero Salom proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (101 pro, 181 proti, 11 se zdrželo).

Čtvrtek

Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.


13. Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (rozprava)

Zpráva o budoucnosti vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 [2016/2053(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Norbert Neuser uvedl zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Javier Couso Permuy (navrhovatel výboru AFET), Jude Kirton-Darling (navrhovatelka výboru INTA), Eider Gardiazabal Rubial (navrhovatelka výboru BUDG), Maurice Ponga za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Morten Messerschmidt za skupinu ECR, Paavo Väyrynen za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi a György Hölvényi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Julie Ward.

Vystoupili: Neven Mimica a Norbert Neuser.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 4.10.2016.


14. Přístup syrských dětí v Libanonu ke vzdělání (rozprava)

Prohlášení Komise: Přístup syrských dětí v Libanonu ke vzdělání (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida a Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios a Silvia Costa.

Vystoupila Elly Schlein.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


15. Globální cíle a závazky EU ohledně výživy a zajištění potravin na celém světě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000099/2016), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Další kroky k dosažení globálních cílů a závazky EU ohledně výživy a zajištění potravin na celém světě (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016)

Enrique Guerrero Salom rozvinul otázku.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Franc Bogovič.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, João Ferreira a Seán Kelly.

Vystoupil Neven Mimica.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Linda McAvan za výbor DEVE o příštích krocích k dosažení globálních cílů a splnění závazků EU v oblasti výživy a zajišťování potravin ve světě (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 5.10.2016.


16. Změna pořadu jednání

Předsedající oznámil, že výbor ENVI přijal doporučení poslance La Vii o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem Evropské unie. Navrhl, aby se o doporučení hlasovalo v úterý 4. října 2016.

Parlament tento návrh schválil.

Předsedající připomněl, že před hlasováním vystoupí generální tajemník OSN Pan Ki-mun.


17. Boj proti nezákonné těžbě dřeva, odlesňování a degradaci lesů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000112/2016), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Giovanni La Via za výbor ENVI, Bernd Lange za výbor INTA, Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI a Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Boj proti nezákonné těžbě dřeva, odlesňování a degradaci lesů - akční program EU (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen a David Martin rozvinuli otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Franc Bogovič za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Julia Reid za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche a Neoklis Sylikiotis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Csaba Sógor.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.


18. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Brian Crowley, kterým je nahrazen Timothy Kirkhope.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel a Josep-Maria Terricabras.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 589.867/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:20.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Právní upozornění - Ochrana soukromí