Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 219kWORD 73k
Esmaspäev, 3. oktoober 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Presidentuuri teadaanne
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (arutelu)
 14.Hariduse kättesaadavus Liibanonis asuvatele Süüria lastele (arutelu)
 15.Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga kindlustatusega maailmas (arutelu)
 16.Päevakorra muutmine
 17.Ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise ja metsa seisundi halvenemise tõkestamine (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldus

President avaldas Euroopa Parlamendi nimel austust Iisraeli endisele presidendile ja 1994. aasta Nobeli rahupreemia laureaadile Shimon Peresile, kes lahkus elavate seast 28. septembril 2016.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


3. Presidentuuri teadaanne

President andis teada, et järgmise päeva istungil, kus toimub hääletus 12. detsembri 2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise üle, viibivad kohal ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ning ka Prantsusmaa keskkonnaminister ja COP 21 eesistuja Ségolène Royal. Ban Ki-moon võtab enne hääletust täiskogu ees sõna.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Parlamendi koosseis

Jordi Sebastià on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 10. oktoobrist 2016.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


6. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Angelo Ciocca mandaadi alates 7. juulist 2016.


7. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Ungari pädevad asutused on edastanud Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse seoses kriminaalmenetlusega, mille on tema vastu algatanud Ungari peaprokuratuuri keskuurimisbüroo.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ALDE ja fraktsiooni ENF taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

IMCO-komisjon: Catherine Bearder (Antanas Guoga asemel)

FEMM-komisjon: Antanas Guoga (Catherine Bearderi asemel)

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Angelo Ciocca

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Parandused (kodukorra artikkel 231)

Pädevad komisjonid on esitanud Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

- Parandus (P7_TA(2014)0273(COR01)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 536/2014, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 1) (2. aprillil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - ENVI-komisjon;

- Parandus (P7_TA(2013)0115(COR03)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruses (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1) (16. aprillil 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - ECON-komisjon.

Parandused on kättesaadavad Europarli veebisaidil.

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000092/2016), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi maailma toitumisalase kindlustatuse ja toiduga kindlustatuse tagamiseks (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016), mille esitasid Giovanni La Via ENVI-komisjoni nimel, Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel nõukogule: Marokos Marrakechis toimuv 2016. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016), mille esitasid Giovanni La Via ENVI-komisjoni nimel, Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Marokos Marrakechis toimuv 2016. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Giovanni La Via ENVI-komisjoni nimel, Bernd Lange INTA-komisjoni nimel, Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel ja Jerzy Buzek ITRE-komisjoni nimel komisjonile: ELi tegevuskava ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemise peatamiseks (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016), mille esitas Roberto Gualtieri ECON-komisjoni nimel komisjonile: Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Liidu 2017. aasta eelarveprojekt: nõukogu 12. septembri 2016. aasta seisukoht (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine: Institutsioonidevaheline 2. detsembri 2013. aasta kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Mikroneesia Liiduriikide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

2) parlamendikomisjonid, raportid

- Raport kalanduskontrolli ühtlustamise kohta Euroopas (2015/2093(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Raport inimõiguste ja rände kohta kolmandates riikides (2015/2316(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Raport ELi noorsoostrateegia (2013–2015) hindamine (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 2014. aasta aruande kohta (2015/2326(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Raport AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat (2016/2053(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeoleku ministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Korea Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austria Vabariigil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Kasahstani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Raport Giorgos Grammatikakise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2084(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta oktoobri I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 589.867/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

°
° ° °

Sõna võtsid Cécile Kashetu Kyenge (Lampedusa lähistel merehätta sattunud migrantide ja neid abistanud inimeste kohta) ja Cornelia Ernst.

°
° ° °

Esmaspäev

President tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku lükata Thomasi raporti tutvustamine kalanduskontrolli ühtlustamise kohta Euroopas (A8-0234/2016) (PDOJ punkt 26) edasi oktoobri II osaistungjärgule.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Teisipäev

Hääletusnimekirja lisatakse La Via soovitus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, kui see esmaspäeval ENVI-komisjonis vastu võetakse.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

President tuletas meelde, et La Via soovituse hääletamisel viibib kohal ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, kes võtab täiskogu ees kell 12.00 lühidalt sõna. Seejärel on sõnajärg fraktsioonide käes.

Ettepaneku vastuvõtmise korral allkirjastatakse kaaskiri nõukogule Ban Ki-mooni, Jean-Claude Junckeri (komisjoni president), Miguel Arias Cañete (komisjoni liige), Karmenu Vella (komisjoni liige), nõukogu eesistuja ning Prantsusmaa keskkonnaministri ja COP 21 eesistuja Ségolène Royali juuresolekul.

Kolmapäev

Fraktsioon ECR soovis jätta päevakorrast välja pärastlõunase istungi neljanda punkti (PDOJ punkt 86), st arutelu komisjoni avalduse kohta, milles käsitletakse naiste õigusi Poolas.

Sõna võtsid Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, kes taotlust põhjendas, Jadwiga Wiśniewska, kes ettepanekut toetas, ja Malin Björk, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Arutelu naiste õiguste kohta Poolas jäi seega päevakorda.

Sõna võtsid Marek Jurek ja Anna Elżbieta Fotyga.

Fraktsioon GUE/NGL soovis lisada päevakorda pärastlõunase istungi viiendaks punktiks (pärast arutelu naiste õiguste kohta Poolas) komisjoni avalduse olukorra kohta Ungaris, pidades silmas rahvahääletuse kampaaniat ning varjupaika käsitlevate ELi ja rahvusvaheliste õigusaktide aspekte.

Sõna võtsid Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, Philippe Lamberts, kes ettepanekut toetas, ja Enrique Guerrero Salom, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemuste põhjal (101 poolt, 181 vastu, 11 erapooletut) tagasi.

Neljapäev

Neljapäeva kohta muudatusettepanekuid ei esitatud.

Tööplaan kinnitati.


13. AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (arutelu)

Raport AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat [2016/2053(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Norbert Neuser tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Javier Couso Permuy (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Jude Kirton-Darling (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Maurice Ponga fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni ECR nimel, Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi ja György Hölvényi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Julie Ward.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Norbert Neuser.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2016 protokollipunkt 7.9.


14. Hariduse kättesaadavus Liibanonis asuvatele Süüria lastele (arutelu)

Komisjoni avaldus: Hariduse kättesaadavus Liibanonis asuvatele Süüria lastele (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida ja Caterina Chinnici.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios ja Silvia Costa.

Sõna võttis Elly Schlein.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


15. Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga kindlustatusega maailmas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000099/2016), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi maailma toitumisalase kindlustatuse ja toiduga kindlustatuse tagamiseks (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom esitas küsimuse.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Franc Bogovič.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, João Ferreira ja Seán Kelly.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Linda McAvan, DEVE-komisjoni nimel, edasiste meetmete kohta, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2016 protokollipunkt 8.4.


16. Päevakorra muutmine

Juhataja andis teada, et La Via soovitus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta võeti ENVI-komisjonis vastu. Ta tegi ettepaneku kanda see järgmise päeva, 4. oktoobri 2016. aasta istungi hääletuspunktide nimekirja.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Juhataja tuletas meelde, et enne hääletust võtab täiskogu ees sõna ÜRO peasekretär Ban Ki-moon.


17. Ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise ja metsa seisundi halvenemise tõkestamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000112/2016), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Giovanni La Via ENVI-komisjoni nimel, Bernd Lange INTA-komisjoni nimel, Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel ja Jerzy Buzek ITRE-komisjoni nimel komisjonile: ELi tegevuskava ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemise peatamiseks (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen ja David Martin esitasid küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche ja Neoklis Sylikiotis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.


18. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Brian Crowley (Timothy Kirkhope'i asemel)

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel ja Josep-Maria Terricabras.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 589.867/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.20.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Õigusteave - Privaatsuspoliitika