Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 221kWORD 73k
Maanantai 3. lokakuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Puhemiehen ilmoitus
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 14.Libanonissa olevien syyrialaislasten mahdollisuus koulutukseen (keskustelu)
 15.Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (keskustelu)
 16.Esityslistan muuttaminen
 17.Laittoman puunkorjuun, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjunta (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi tunnustusta Israelin valtion entiselle presidentille ja vuoden 1994 Nobelin rauhanpalkinnon voittajalle Shimon Perèsille, joka menehtyi 28. syyskuuta 2016.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


3. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon että Ranskan ympäristöministeri ja COP21 -kokouksen puheenjohtaja Ségolène Royal ovat läsnä huomenna äänestettäessä 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta. Ban Ki-moon pitää puheen täysistunnolle ennen äänestystä.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

Jordi Sebastià on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 10. lokakuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


6. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Angelo Cioccan valtakirjan päteväksi 7. heinäkuuta 2016 alkaen.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Unkarin toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Béla Kovácsn koskemattomuuden pidättämiseksi Unkarin yleisen syyttäjän viraston käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

IMCO-valiokunta: Antanas Guogan tilalle Catherine Bearder

FEMM-valiokunta: Catherine Bearderin tilalle Antanas Guoga

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Angelo Ciocca

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P7_TA(2014)0273(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - ENVI-valiokunta;

- Oikaisu P7_TA(2013)0115(COR03) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - ECON-valiokunta.

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000092/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

- (O-000093/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

- (O-000099/2016) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016)

- (O-000103/2016) Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta neuvostolle: Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

- (O-000104/2016) Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

- (O-000112/2016) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta, Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta ja Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Laittoman puunkorjuun, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminen - EU:n toimintasuunnitelma (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

- (O-000115/2016) Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistama kanta (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Ehdotus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamisesta (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mikronesian liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

2) parlamentin valiokunnilta mietinnöt:

- Mietintö kalastuksen valvonnan yhdenmukaistamisesta Euroopassa (2015/2093(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Mietintö ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa (2015/2316(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Mietintö EU:n nuorisostrategian 2013–2015 arvioinnista (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Mietintö unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014 (2015/2326(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Mietintö AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen (2016/2053(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Korean tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallan tasavallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) -BUDG-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Mietintö Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2084(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Käsittelyjärjestys

Lokakuun 2016 I istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 589.867/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

°
° ° °

Puheenvuorot: Cécile Kashetu Kyenge Lampedusan edustalla merihätään joutuneista muuttajista ja heitä auttaneista henkilöistä, ja Cornelia Ernst.

°
° ° °

Maanantai

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että Thomasin mietinnön ”Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa” (A8-0234/2016) (PDOJ:n kohta 26) lyhyt esittely lykätään lokakuun II istuntojaksolle.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Tiistai

La Vian suositus Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta sisällytetään äänestyksiin, jos ENVI-valiokunta hyväksyy sen tänään.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Puhemies palautti mieliin, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon on läsnä La Vian suosituksesta äänestettäessä. Hän pitää lyhyen puheen täysistunnolle klo 12.00, minkä jälkeen poliittiset ryhmät saavat puheenvuoron.

Mikäli äänestystulos on myönteinen, Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja), Miguel Arias Cañete (komission jäsen), Karmenu Vella (komission jäsen), neuvoston puheenjohtaja ja Ranskan ympäristöministeri ja COP21 -kokouksen puheenjohtaja Ségolène Royal parafoivat saatekirjeen neuvostolle Ban Ki-moonin läsnä ollessa.

Keskiviikko

ECR-ryhmän pyyntö poistaa esityslistalta keskustelu naisten oikeuksia Puolassa koskevasta komission julkilausumasta (PDOJ:n kohta 86), jonka oli tarkoitus olla iltapäivän neljäs kohta.

Puheenvuorot: Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Jadwiga Wiśniewska, joka kannatti pyyntöä, ja Malin Björk, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Keskustelu naisten oikeuksista Puolassa säilyy näin ollen esityslistalla.

Puheenvuorot: Marek Jurek ja Anna Elżbieta Fotyga.

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission julkilausuma aiheesta ”Unkarin tilanne: kansanäänestyskampanja ja eurooppalaisen ja kansainvälisen turvapaikkalainsäädännön aspektit” iltapäivän viidenneksi kohdaksi naisten oikeuksista Puolassa käytävän keskustelun jälkeen.

Puheenvuorot: Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Philippe Lamberts, joka kannatti pyyntöä, ja Enrique Guerrero Salom, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (äänin 101 puolesta, 181 vastaan, 11 tyhjää).

Torstai

Ei muutosehdotuksia.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)

Mietintö AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen [2016/2053(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Norbert Neuser esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Javier Couso Permuy (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jude Kirton-Darling (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maurice Ponga PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt ECR-ryhmän puolesta, Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi ja György Hölvényi.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Norbert Neuser.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2016, kohta 7.9.


14. Libanonissa olevien syyrialaislasten mahdollisuus koulutukseen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Libanonissa olevien syyrialaislasten mahdollisuus koulutukseen (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida ja Caterina Chinnici.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios ja Silvia Costa.

Elly Schlein käytti puheenvuoron.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000099/2016) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016)

Enrique Guerrero Salom esitteli kysymyksen.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein ja Julie Ward.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, João Ferreira ja Seán Kelly.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin sitoumusten saavuttamisen edellyttämistä seuraavista toimista (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 8.4.


16. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ilmoitti, että ENVI-valiokunta on hyväksynyt La Vian suosituksen Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta. Puhemies ehdotti, että suositus sisällytetään huomenna 4. lokakuuta 2016 toimitettaviin äänestyksiin.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Puhemies palautti mieliin, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon pitää puheen täysistunnolle ennen äänestystä.


17. Laittoman puunkorjuun, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjunta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000112/2016) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta, Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta ja Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Laittoman puunkorjuun, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminen - EU:n toimintasuunnitelma (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen ja David Martin esittelivät kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche ja Neoklis Sylikiotis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Csaba Sógor.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Timothy Kirkhopen tilalle Brian Crowley

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel ja Josep-Maria Terricabras.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 589.867/OJMA).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.20.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö