Index 
Jegyzőkönyv
PDF 229kWORD 73k
2016. október 3., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az elnök közleménye
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Mandátumvizsgálat
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.Az AKCS–EU kapcsolatok jövője 2020 után (vita)
 14.A szíriai gyerekek oktatáshoz való hozzáférése Libanonban (vita)
 15.Globális célok és uniós kötelezettségvállalások a világ táplálkozási és élelmezésbiztonsága érdekében (vita)
 16.A napirend módosítása
 17.Az illegális fakitermelés, az erdőirtás és az erdőpusztulás kezelése (vita)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök a Parlament nevében tisztelettel adózik Izrael Állam volt elnöke és az 1994. évi Nobel-békedíjas, a 2016. szeptember 28-án elhunyt Simón Peresz emlékének.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy az éghajlatváltozásról szóló, 2015. december 12-i Párizsi Megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló szavazás alkalmából másnap jelen lesz Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár és Ségolène Royal francia környezetvédelmi miniszter és a COP21 elnöke. A szavazás előtt Ban Ki Mun felszólal a plenáris ülés előtt.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. A Parlament tagjai

Jordi Sebastià írásban közölte, hogy 2016. október 10-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


6. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2016. július 7-i hatállyal érvényesnek tekinti Angelo Ciocca mandátumát.


7. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes magyar hatóságok kérelmezték Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztését a magyar Legfőbb Ügyészség Központi Ügyészségi Nyomozóhivatala által ellene indított büntetőjogi eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ALDE és az ENF képviselőcsoport:

IMCO bizottság: Antanas Guoga helyére Catherine Bearder

FEMM bizottság: Catherine Bearder helyére Antanas Guoga

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Angelo Ciocca

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P7_TA(2014)0273(COR01) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 158., 2014.5.27., 1. o.) (az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 2-án került elfogadásra a fenti rendelet elfogadására tekintettel P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - ENVI bizottság;

- Helyesbítés P7_TA(2013)0115(COR03) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.) (az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. április 16-án került elfogadásra az említett rendelet elfogadására tekintettel P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - ECON bizottság.

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000092/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Európai Ügyészség és Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Európai Ügyészség és Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A globális célok elérése felé tett következő lépések és a világ táplálkozási és élelmezésbiztonsága érdekében tett uniós kötelezettségvállalások (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016) felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Az ENSZ 2016. évi éghajlatváltozási konferenciája a marokkói Marrákesben (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016) felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az ENSZ 2016. évi éghajlatváltozási konferenciája a marokkói Marrákesben (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, és Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az illegális fakitermelés, erdőirtás és erdőpusztulás - uniós cselekvési program (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016) felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2017-es pénzügyi évre: A Tanács 2016. szeptember 12-i álláspontja (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Javaslat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás módosítására (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

AFET, BUDG, LIBE

- Javaslat a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az Európai Unió és a Mikronéziai Szövetségi Államok közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Javaslat az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

utalva

illetékes:

ENVI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- Jelentés a halászati ellenőrzések egységessé tételének mikéntjéről Európában (2015/2093(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Jelentés a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről (2015/2316(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Jelentés az EU 2013–2015 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának értékeléséről (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Grúzia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről: 2014. évi éves jelentés (2015/2326(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Jelentés az AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről 2020 után (2016/2053(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Jelentés a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériuma és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) között folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Jelentés egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Jelentés az Osztrák Köztársaságnak és Romániának a Perunak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Jelentés egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Svédország kérelme – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2016/001/FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Jelentés a Giorgos Grammatikakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2084(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Ügyrend

Kiosztották a 2016. októberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 589.867/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

°
° ° °

Felszólal: Cécile Kashetu Kyenge, a Lampedusa közelében a nyílt tengeren hajótörést szenvedett migrános és a segítségükre sietők sorsáról, és Cornelia Ernst.

°
° ° °

Hétfő

A képviselőcsoportokkal egyetértésben az elnök javasolja, hogy „A halászati ellenőrzések egységessé tételének mikéntje Európában” című Thomas-jelentés (A8-0234/2016) rövid ismertetését (a PDOJ 26. pontja) halasszák az októberi II. ülésre.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Kedd

Amennyiben az ENVI bizottságban ma elfogadják az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló La Via-ajánlást, az szerepelni fog a szavazások órájában.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az elnök emlékeztet, hogy az ENSZ főitkára, Ban Ki Mun jelen lesz a La Via-ajánlásról szóló szavazáskor. 12.00-kor röviden fel fog szólalni a plenáris ülés előtt, utána pedig a képviselőcsoportok kapnak szót.

Pozitív szavazás esetén a Tanácsnak szóló továbbításról szóló levelet Ban Ki Mun jelenlétében parafálja Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke), Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja), Karmenu Vella (a Bizottság tagja), a Tanács soros elnöke és Ségolène Royal, francia környezetvédelmi miniszter és a COP21 elnöke.

Szerda

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirendből töröljék a délutáni program 4. pontjaként tervezett, a Bizottság a lengyelországi nők emberi jogairól szóló nyilatkozatát (a PDOJ 86. pontja).

Felszólal: Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében aki indokolja a kérelmet, Jadwiga Wiśniewska, a kérelem mellett, és Malin Björk, a kérelem ellen.

A Parlament elutasítja a kérést.

A lengyelországi nők emberi jogairól szóló pont így benne marad a napirendben.

Felszólal: Marek Jurek és Anna Elżbieta Fotyga.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni program a lengyelországi nők emberi jogairól szóló vitát követő 5. pontjaként vegyék fel a napirendbe a Bizottság magyarországi helyzetről, a népszavazási kampányról és a menedékjog európai és nemzetközi szempontjairól szóló nyilatkozatát.

Felszólal: Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Philippe Lamberts, a kérelem mellett, és Enrique Guerrero Salom, a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (101 mellette, 181 ellene, 11 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

Nincs módosítási javaslat.

Az ügyrendet megállapítják.


13. Az AKCS–EU kapcsolatok jövője 2020 után (vita)

Jelentés az AKCS–EU közötti kapcsolatok jövőjéről 2020 után [2016/2053(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Norbert Neuser előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Javier Couso Permuy (az AFET bizottság véleményének előadója), Jude Kirton-Darling (az INTA bizottság véleményének előadója), Eider Gardiazabal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója), Maurice Ponga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paavo Väyrynen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi és György Hölvényi.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Julie Ward.

Felszólal: Neven Mimica és Norbert Neuser.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.4-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


14. A szíriai gyerekek oktatáshoz való hozzáférése Libanonban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A szíriai gyerekek oktatáshoz való hozzáférése Libanonban (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida és Caterina Chinnici.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios és Silvia Costa.

Felszólal: Elly Schlein.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


15. Globális célok és uniós kötelezettségvállalások a világ táplálkozási és élelmezésbiztonsága érdekében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000099/2016) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A globális célok elérése felé tett következő lépések és a világ táplálkozási és élelmezésbiztonsága érdekében tett uniós kötelezettségvállalások (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom kifejti a kérdést.

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, João Ferreira és Seán Kelly.

Felszólal: Neven Mimica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a globális célok elérése felé tett következő lépésekről és a világ táplálkozási és élelmezésbiztonsága érdekében tett uniós kötelezettségvállalásokról (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.5-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


16. A napirend módosítása

Az elnök bejelenti, hogy az ENVI bizottságban elfogadták az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló La Via-ajánlást. Javasolja, hogy az ajánlást vegyék fel a másnapi, 2016. október 4-i szavazások órájába.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az elnök emlékeztet, hogy a szavazást megelőzően a plenáris ülés előtt felszólal Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára.


17. Az illegális fakitermelés, az erdőirtás és az erdőpusztulás kezelése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000112/2016) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, és Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az illegális fakitermelés, erdőirtás és erdőpusztulás - uniós cselekvési program (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen és David Martin kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Franc Bogovič, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Csaba Sógor.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.


18. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az ECR képviselőcsoport:

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Timothy Kirkhope helyére Brian Crowley

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel és Josep-Maria Terricabras.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 589.867/OJMA).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat