Index 
Notulen
PDF 226kWORD 73k
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Mededeling van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (debat)
 14.Toegang tot onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon (debat)
 15.Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (debat)
 16.Wijziging van de agenda
 17.De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter brengt namens het Parlement hulde aan Shimon Perès, oud-president van Israel en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 1994, die op 28 september 2016 is overleden.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


3. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mede dat Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en Ségolène Royal, Franse minister van Milieu en voorzitter van de COP21, morgen aanwezig zullen zijn ter gelegenheid van de stemming over de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst van Parijs van 12 december 2015 over de klimaatverandering. Ban Ki-moon zal voorafgaand aan de stemming de plenaire vergadering toespreken.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Samenstelling Parlement

Jordi Sebastià heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 10 oktober 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


6. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Angelo Ciocca met ingang van 7 juli 2016.


7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Hongaarse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács ingediend in het kader van een strafrechtelijke procedure die tegen hem is ingesteld door het Bureau van de hoofdofficier van justitie van Hongarije.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie en de ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie IMCO: Catherine Bearder in de plaats van Antanas Guoga

Commissie FEMM: Antanas Guoga in de plaats van Catherine Bearder

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Angelo Ciocca

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie P7_TA(2014)0273(COR01) op Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (PB L 158 van 27.5.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 2 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - Commissie ENVI;

- Rectificatie P7_TA(2013)0115(COR03) op Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - Commissie ECON.

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000092/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Europees openbaar ministerie en Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Europees openbaar ministerie en Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, aan de Raad: VN-Klimaatconferentie in 2016 in Marrakech, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: VN-Klimaatconferentie in 2016 in Marrakech, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, en Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie - een EU-agenda voor actie (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: standpunt van de Raad van 12 september 2016 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Voorstel voor een wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

AFET, BUDG, LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Staten van Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- Verslag “Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa?” (2015/2093(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Verslag over mensenrechten en migratie in derde landen (2015/2316(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Verslag over de beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Verslag inzake de controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014 (2015/2326(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Verslag over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (2016/2053(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen het Ministerie van Openbare Veiligheid van de Volksrepubliek China en Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Giorgos Grammatikakis (2016/2084(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober I 2016 (PE 589.867/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Cécile Kashetu Kyenge, over het lot van de migranten die schipbreuk lijden ter hoogte van Lampedusa en de mensen die hen te hulp schieten, en Cornelia Ernst.

°
° ° °

Maandag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor dat de korte presentatie van het verslag-Thomas “Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa?“ (A8-0234/2016) (punt 26 PDOJ) wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van oktober II.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Dinsdag

Onder voorbehoud van de goedkeuring ervan vandaag in de Commissie ENVI wordt de aanbeveling-La Via over de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, ingeschreven onder de stemmingen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De Voorzitter herinnert eraan dat secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon tijdens de stemming over de aanbeveling-La Via aanwezig zal zijn. Hij zal om 12.00 uur een korte toespraak tot de plenaire vergadering houden waarna de fracties het woord zullen voeren.

Indien het verslag wordt aangenomen, wordt het begeleidend schrijven aan de Raad geparafeerd in aanwezigheid van Ban Ki-moon, Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie), Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie), Karmenu Vella (lid van de Commissie), de fungerend voorzitter van de Raad en Ségolène Royal, Franse minister van Milieu en medevoorzitter van de COP21.

Woensdag

Verzoek van de ECR-Fractie om schrapping van de agenda van de verklaring van de Commissie over de vrouwenrechten in Polen (punt 86 PDOJ), opgenomen als vierde punt 's middags op de agenda.

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie die het verzoek toelicht, Jadwiga Wiśniewska, voor het verzoek, en Malin Björk, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Het debat over de vrouwenrechten in Polen blijft derhalve op de agenda staan.

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek en Anna Elżbieta Fotyga.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de Commissie over de situatie in Hongarije: de referendumcampagne en aspecten van de Europese en internationale wetgeving inzake asiel 's middags als vijfde punt op de agenda te plaatsen na het debat over de vrouwenrechten in Polen.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Philippe Lamberts, voor het verzoek, en Enrique Guerrero Salom, tegen het verzoek.

Bij HS (101 voor, 181 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (debat)

Verslag over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 [2016/2053(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Norbert Neuser leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Javier Couso Permuy (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Jude Kirton-Darling (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Maurice Ponga, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, Paavo Väyrynen, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi en György Hölvényi.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Norbert Neuser.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 4.10.2016.


14. Toegang tot onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon (debat)

Verklaring van de Commissie: Toegang tot onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida en Caterina Chinnici.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios en Silvia Costa.

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


15. Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000099/2016) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, João Ferreira en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 5.10.2016.


16. Wijziging van de agenda

De Voorzitter deelt mede dat de aanbeveling-La Via over de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, in de Commissie ENVI is goedgekeurd. Hij stelt voor het verslag in te schrijven onder de stemmingen van morgen 4 oktober 2016.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De Voorzitter herinnert eraan dat de stemming wordt voorafgegaan door een toespraak tot de plenaire vergadering van secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon.


17. De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000112/2016) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, en Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie - een EU-agenda voor actie (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen en David Martin lichten de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche en Neoklis Sylikiotis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.


18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Brian Crowley in de plaats van Timothy Kirkhope

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel en Josep-Maria Terricabras.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 589.867/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Juridische mededeling - Privacybeleid