Indeks 
Protokół
PDF 231kWORD 74k
Poniedziałek, 3 października 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (debata)
 14.Dostęp syryjskich dzieci do edukacji w Libanie (debata)
 15.Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (debata)
 16.Zmiana porządku obrad
 17.Przeciwdziałanie nielegalnemu wyrębowi, wylesianiu i degradacji lasów (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący, w imieniu Parlamentu, oddał hołd Szimonowi Peresowi, byłemu prezydentowi Izraela i laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1994, który zmarł w dniu 28 września 2016 r.

Parlament uczcił jego pamięć minutą ciszy.


3. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon oraz minister środowiska Republiki Francuskiej, a zarazem przewodnicząca COP21 Ségolène Royal będą obecni z okazji jutrzejszego głosowania w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany klimatu. Ban Ki-moon wystąpi na posiedzeniu plenarnym przed głosowaniem.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Skład Parlamentu

Jordi Sebastià zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 10 października 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


6. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Angelo Ciokki ze skutkiem od dnia 7 lipca 2016 r.


7. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe organy węgierskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa w ramach postępowania karnego wszczętego przeciw niemu przez Centralne Biuro Śledcze przy Prokuraturze Generalnej Węgier.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup ALDE i ENF wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja IMCO: Catherine Bearder w miejsce Antanasa Guogi

komisja FEMM: Antanas Guoga w miejsce Catherine Bearder

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Angelo Ciocca

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA(2014)0273(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 2 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia) P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - komisja ENVI;

- Sprostowanie P7_TA(2013)0115(COR03) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych ifirm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - komisja ECON.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000092/2016), które Claude Moraes skierował do Rady w imieniu komisji LIBE do Rady: Prokuratura Europejska i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016), które Claude Moraes skierował do Komisji w imieniu komisji LIBE: Prokuratura Europejska i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016), które Linda McAvan skierowała do Komisji w imieniu komisji DEVE do Komisji: Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016), które skierowali do Rady Giovanni La Via w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, i Marco Affronte w imieniu grupy EFDD: Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016), które skierowali do Komisji Giovanni La Via w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE i Marco Affronte w imieniu grupy EFDD: Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016), które skierowali do Komisji Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Giovanni La Via w imieniu komisji ENVI, Bernd Lange w imieniu komisji INTA, Czesław Adam Siekierski w imieniu komisji AGRI i Jerzy Buzek w imieniu komisji ITRE: Przeciwdziałanie nielegalnemu wyrębowi, wylesianiu i degradacji lasów - program działań UE (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016), które Roberto Gualtieri skierował do Komisji w imieniu komisji ECON: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017: stanowisko Rady z dnia 12 września 2016 r. (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Wniosek w sprawie zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

AFET, BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- Sprawozdanie pt. W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie? (2015/2093(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich (2015/2316(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Sprawozdanie w sprawie oceny strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2013–2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymo (Gruzja) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii: sprawozdanie roczne za rok 2014 (2015/2326(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020 (2016/2053(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej a Europolem (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Szwecję – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (2016/2084(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej październikowej sesji plenarnej w 2016 r. (PE 589.867/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

°
° ° °

Głos zabrały: Cécile Kashetu Kyenge w sprawie losu migrantów tonących u wybrzeży Lampedusy oraz osób niosących im pomoc, oraz Cornelia Ernst.

°
° ° °

Poniedziałek

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował przeniesienie zwięzłego przedstawienia sprawozdania Thomasa w sprawie sposobu ujednolicenia kontroli rybołówstwa w Europie (A8-0234/2016) (pkt 26 projektu porządku obrad) na drugą sesję październikową.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Wtorek

Jeżeli zalecenie Giovanniego La Via w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zostanie dziś przyjęte przez komisję ENVI, zostanie one poddane pod głosowanie.

Parlament przyjął tę propozycję.

Przewodniczący przypomniał, że Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon będzie obecny w trakcie głosowania nad zaleceniem Giovanniego La Via. O godz. 12.00 wygłosi krótkie przemówienie skierowane do plenum, po czym głos zabiorą grupy polityczne.

Jeżeli sprawozdanie zostanie przyjęte, pismo przewodnie do Rady będzie parafowane w obecności Ban Ki-moona, Jean-Claude’a Junckera (przewodniczącego Komisji), Miguela Ariasa Cañete (członka Komisji), Karmenu Velli (członka Komisji), urzędującego przewodniczącego Rady i Ségolène Royal, francuskiej minister środowiska i przewodniczącej konferencji COP21.

Środa

Wniosek grupy ECR o wycofanie z porządku obrad debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie praw kobiet w Polsce (pkt 86 projektu porządku obrad), przewidziany jako czwarty punkt omawiany po południu.

Głos zabrali: Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, ktory uzasadnił wniosek, Jadwiga Wiśniewska, która poparła wniosek, i Malin Björk, która opowiedziała się przeciw.

Parlament odrzucił wniosek.

W związku z tym debata w sprawie praw kobiet w Polsce będzie miała miejsce.

Głos zabrali: Marek Jurek i Anna Elżbieta Fotyga.

Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie do porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech: kampania referendalna oraz aspekty europejskich i międzynarodowych przepisów w sprawie azylu jako piątego punktu omawianego po południu, tuż po debacie na temat praw kobiet w Polsce.

Głos zabrali: Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Philippe Lamberts, który poparł wniosek, i Enrique Guerrero Salom, który opowiedział się przeciw.

W głosowaniu imiennym (101 głosów za, 181 przeciw i 11 głosów wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Nie było propozycji zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


13. Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (debata)

Sprawozdanie w sprawie przyszłych stosunków AKP–UE po roku 2020 [2016/2053(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Norbert Neuser przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Javier Couso Permuy (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Jude Kirton-Darling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Maurice Ponga w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Morten Messerschmidt w imieniu grupy ECR, Paavo Väyrynen w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi i György Hölvényi.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Julie Ward.

Głos zabrali: Neven Mimica i Norbert Neuser.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 4.10.2016.


14. Dostęp syryjskich dzieci do edukacji w Libanie (debata)

Oświadczenie Komisji: Dostęp syryjskich dzieci do edukacji w Libanie (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios i Silvia Costa.

Głos zabrała Elly Schlein.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


15. Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000099/2016), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom rozwinął pytanie.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Franc Bogovič.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, João Ferreira i Seán Kelly.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie kolejnych kroków w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 5.10.2016.


16. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący ogłosił, że zalecenie Giovanniego La Via w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zostało przyjęte w komisji ENVI. Przewodniczący zaproponował włączenie go do głosowań w dniu jutrzejszym, tj. 4 października 2016 r.

Parlament przyjął tę propozycję.

Przewodniczący przypomniał, że głosowanie poprzedzi wystąpienie na forum plenarnym Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona.


17. Przeciwdziałanie nielegalnemu wyrębowi, wylesianiu i degradacji lasów (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000112/2016), które skierowali Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, i Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Przeciwdziałanie nielegalnemu wyrębowi, wylesianiu i degradacji lasów - program działań UE (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen i David Martin rozwinęli pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Franc Bogovič w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche i Neoklis Sylikiotis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Csaba Sógor.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.


18. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ECR następujący wniosek o mianowanie:

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Brian Crowley w miejsce Timothy'ego Kirkhope'a

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel i Josep-Maria Terricabras.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 589.867/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.20.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności