Kazalo 
Zapisnik
PDF 220kWORD 73k
Ponedeljek, 3. oktober 2016 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sporočilo predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Zahteva za odvzem imunitete
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020 (razprava)
 14.Dostop do izobraževanja za sirske otroke v Libanonu (razprava)
 15.Svetovni cilji in zaveze EU o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu (razprava)
 16.Sprememba dnevnega reda
 17.Boj proti nezakoniti sečnji, krčenju gozdov in degradaciji gozdov (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik se je v imenu Parlamenta poklonil spominu na nekdanjega predsednika Države Izrael in dobitnika Nobelove nagrade za mir leta 1994 Šimona Peresa, ki je umrl 28. septembra 2016.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je sporočil, da bosta naslednjega dne zasedanju prisostvovala generalni sekretar Organizacije združenih narodov Ban Ki Mun in francoska ministrica za okolje ter predsednica konference COP 21 Ségolène Royal ob glasovanju o sklenitvi pariškega sporazuma o podnebnih spremembah z dne 12. decembra 2015 v imenu Evropske unije. Ban Ki Mun bo pred glasovanjem nagovoril Parlament.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Sestava Parlamenta

Jordi Sebastià je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 10. oktobra 2016.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


6. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Angelu Ciocci z začetkom veljavnosti 7. julija 2016.


7. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni madžarski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Béli Kovácsu v okviru kazenskega postopka, ki ga je zoper njega začel glavni preiskovalni urad generalnega državnega tožilca na Madžarskem.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin ALDE in ENF prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor IMCO: Catherine Bearder namesto Antanasa Guoge

odbor FEMM: Antanas Guoga namesto Catherine Bearder

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Angelo Ciocca

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

- Popravek P7_TA(2014)0273(COR01) Uredbe (UE) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES (UL L 158, 27.5.2014, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 2. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - odbor ENVI;

- Popravek P7_TA(2013)0115(COR03) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 16. aprila 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - odbor ECON.

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000092/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Naslednji koraki k uresničevanju svetovnih ciljev in zavez EU o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Peter Liese v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, in Marco Affronte v imenu skupine EFDD Svetu: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Peter Liese v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, in Marco Affronte v imenu skupine EFDD Komisiji: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016), ki so ga postavili Linda McAvan v imenu odbora DEVE, Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Bernd Lange v imenu odbora INTA, Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI in Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE Komisiji: Spoprijemanje z nezakonito sečnjo, krčenjem in degradacijo gozdov - agenda EU za ukrepanje (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016), ki ga je postavil Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON Komisiji: Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017: stališče Sveta z dne 12. septembra 2016 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Predlog spremembe Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

AFET, BUDG, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

2) od odborov: poročila

- Poročilo Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (2015/2093(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Poročilo o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah (2015/2316(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Poročilo o oceni strategije EU za mlade 2013–2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Poročilo o spremljanju uporabe prava Unije - Letno poročilo 2014 (2015/2326(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Poročilo o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020 (2016/2053(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Ljudske republike Kitajske in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Republike Koreje k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Republiki Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Peruja k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Švedska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jorgosu Gramatikakisu (Giorgos Grammatikakis) (2016/2084(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo oktobrsko delno zasedanje 2016 (PE 589.867/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

°
° ° °

Govorili sta Cécile Kashetu Kyenge, o usodi migrantov na plovilih, ki potonejo pri otoku Lampedusa, in oseb, ki jim pomagajo, in Cornelia Ernst.

°
° ° °

Ponedeljek

Predsednik je ob soglasju političnih skupin predlagal, da se kratka predstavitev poročila Thomas z naslovom Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi (A8-0234/2016) (točka 26 PDOJ) prestavi na drugo oktobrsko zasedanje.

Parlament je izjavil, da se strinja s predlogom.

Torek

Če bo odbor ENVI v ponedeljek sprejel priporočilo La Via o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije, se priporočilo uvrsti na čas glasovanja.

Parlament je sprejel ta predlog.

Predsednik je spomnil, da bo glasovanju o priporočilu La Via prisostvoval generalni sekretar Organizacije združenih narodov Ban Ki Mun. Ob 12.00 bo imel kratek nagovor v plenarni dvorani, nato bodo govorile politične skupine.

Če bo glasovanje pozitivno, bodo parafiranju spremnega pisma Svetu prisostvovali Ban Ki Mun, Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije), Miguel Arias Cañete (član Komisije), Karmenu Vella (član Komisije), predsedujoči Svetu in francoska ministrica za okolje ter predsednica COP 21 Ségolène Royal.

Sreda

Zahteva skupine ECR, da se z dnevnega reda umakne razprava o izjavi Komisije o pravicah žensk na Poljskem (točka 86 PDOJ), predvidena kot četrta točka v popoldanskem delu seje.

Govorili so Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, ki je zahtevo utemeljil, Jadwiga Wiśniewska, za zahtevo, in Malin Björk, proti njej.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Razprava o pravicah žensk na Poljskem ostane na dnevnem redu.

Govorila sta Marek Jurek in Anna Elżbieta Fotyga.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti izjava Komisije o razmerah na Madžarskem: referendumska kampanja in vidiki evropske ter mednarodne zakonodaje o azilu kot peta točka v popoldanskem delu seje, po razpravi o pravicah žensk na Poljskem.

Govorili so Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila, Philippe Lamberts, za zahtevo, in Enrique Guerrero Salom, proti njej.

Parlament je zahtevo zavrnil s poimenskim glasovanjem (101 za, 181 proti, 11 vzdržanih).

Četrtek

Ni predlaganih sprememb.

S tem je bil določen razpored dela.


13. Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020 (razprava)

Poročilo o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020 [2016/2053(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Norbert Neuser je predstavil poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Javier Couso Permuy (pripravljavec mnenja odbora AFET), Jude Kirton-Darling (pripravljavka mnenja odbora INTA), Eider Gardiazabal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Maurice Ponga v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Morten Messerschmidt v imenu skupine ECR, Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi in György Hölvényi.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Julie Ward.

Govorila sta Neven Mimica in Norbert Neuser.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 4.10.2016.


14. Dostop do izobraževanja za sirske otroke v Libanonu (razprava)

Izjava Komisije: Dostop do izobraževanja za sirske otroke v Libanonu (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida in Caterina Chinnici.

Po postopku "catch the eye" so govorili Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios in Silvia Costa.

Govorila je Elly Schlein.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


15. Svetovni cilji in zaveze EU o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000099/2016), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Naslednji koraki k uresničevanju svetovnih ciljev in zavez EU o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom je predstavil vprašanje.

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" je govoril Franc Bogovič.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, João Ferreira in Seán Kelly.

Govoril je Neven Mimica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, o naslednjih korakih k uresničevanju svetovnih ciljev in zavez EU o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 5.10.2016.


16. Sprememba dnevnega reda

Predsednik je sporočil, da je bilo priporočilo La Via o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije, sprejeto v odboru ENVI. Predlagal je, da se ga uvrsti na čas glasovanja naslednji dan, 4. oktobra 2016.

Parlament je sprejel ta predlog.

Predsednik je spomnil, da bo pred glasovanjem v sejni dvorani govoril generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun.


17. Boj proti nezakoniti sečnji, krčenju gozdov in degradaciji gozdov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000112/2016), ki so ga postavili Linda McAvan v imenu odbora DEVE, Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Bernd Lange v imenu odbora INTA, Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI in Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE Komisiji: Spoprijemanje z nezakonito sečnjo, krčenjem in degradacijo gozdov - agenda EU za ukrepanje (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen in David Martin sta predstavila vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Franc Bogovič v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche in Neoklis Sylikiotis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Notis Marias.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Csaba Sógor.

Govoril je Karmenu Vella.

Razprava se je zaključila.


18. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Brian Crowley namesto Timothyja Kirkhopa

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel in Josep-Maria Terricabras.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 589.867/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.20.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov