Index 
Protokoll
PDF 224kWORD 72k
Måndagen den 3 oktober 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Meddelande från talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (debatt)
 14.Tillgång till utbildning för syriska barn i Libanon (debatt)
 15.Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (debatt)
 16.Ändring av föredragningslistan
 17.Hanteringen av olaglig avverkning, avskogning och skogsförstörelse (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Shimon Peres, tidigare president för Staten Israel och mottagare av Nobels fredspris 1994, som gick bort den 28 september 2016.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Frankrikes miljöminister och COP21:s ordförande Ségolène Royal skulle närvara på tisdagen i samband med omröstningen om ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet av den 12 december 2015 om klimatförändringarna. Ban Ki-moon skulle hålla ett anförande före omröstningen.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

Jordi Sebastià hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 10 oktober 2016.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


6. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Angelo Ciocca med verkan från den 7 juli 2016.


7. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga ungerska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Béla Kovács inom ramen för ett brottmålsförfarande som inletts av allmänna åklagarens centrala utredningsenhet i Ungern.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna ALDE och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

IMCO-utskottet: Catherine Bearder i stället för Antanas Guoga

FEMM-utskottet: Antanas Guoga i stället för Catherine Bearder

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Angelo Ciocca

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2014)0273(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 27.5.2014, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 april 2014 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - ENVI-utskottet

- Rättelse P7_TA(2013)0115(COR03) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 ) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - ECON-utskottet

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000092/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Nästa steg mot uppfyllandet av globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i världen (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Marco Affronte för EFDD-gruppen, till rådet: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Marco Affronte för EFDD-gruppen, till kommissionen: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Bernd Lange, för utskottet INTA, Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, och Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Hanteringen av olaglig avverkning, avskogning och skogsförstörelse - en handlingsplan för EU (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europeiska unionens budget för budgetåret 2017: rådets ståndpunkt av den 12 september 2016 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Förslag till ändring av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Mikronesiska federationen om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (2015/2093(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Betänkande om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (2015/2316(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Betänkande om bedömning av EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning: Årsrapport 2014 (2015/2326(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Betänkande om framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (2016/2053(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Folkrepubliken Kinas ministerium för allmän säkerhet och Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Republiken Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet (2016/2084(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden octobre I 2016 (PE 589.867/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

°
° ° °

Talare: Cécile Kashetu Kyenge, om ödet för de flyktingar som lidit skeppsbrott utanför Lampedusa och de personer som hjälper dem, och Cornelia Ernst.

°
° ° °

Måndag

I överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen att den kortfattade redogörelsen för Isabelle Thomas betänkande om hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (A8-0234/2016) (punkt 26 i PDOJ) skulle flyttas till sammanträdesperioden oktober II.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Tisdag

Giovanni La Vias rekommendation om ingående på Europeiska unionens vägnar av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar skulle, under förutsättning att det antogs på måndagen i ENVI-utskottet, tas upp till omröstning.

Parlamentet godkände detta förslag.

Talmannen påminde om att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skulle närvara vid omröstningen om La Vias rekommendation. Han skulle hålla ett kort anförande i kammaren kl. 12.00, och därefter skulle ordet ges till de politiska grupperna.

Om betänkandet antogs i kammaren skulle följeskrivelsen till rådet paraferas i närvaro av Ban Ki-moon, Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen), Karmenu Vella (ledamot av kommissionen), rådets tjänstgörande ordförande och Ségolène Royal, Frankrikes miljöminister och COP21:s ordförande.

Onsdag

Begäran från ECR-gruppen om att stryka debatten om kommissionens uttalande om kvinnors rättigheter i Polen (punkt 86 i PDOJ), planerad som fjärde punkt på eftermiddagen.

Talare: Ryszard Antoni Legutko, för ECR-gruppen, som motiverade begäran, Jadwiga Wiśniewska, som uttalade sig för begäran, och Malin Björk, som uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Debatten om kvinnors rättigheter i Polen behölls därmed på föredragningslistan.

Talare: Marek Jurek och Anna Elżbieta Fotyga.

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att ta upp ett uttalande från kommissionen om situationen i Ungern: folkomröstningskampanj och aspekter på EU-rätt och internationell rätt om asyl, som femte punkt på eftermiddagen, efter debatten om kvinnors rättigheter i Polen.

Talare: Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, Philippe Lamberts, som uttalade sig för begäran, och Enrique Guerrero Salom, som uttalade sig mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (101 röster för, 181 röster mot, 11 nedlagda röster) avvisade parlamentet begäran.

Torsdag

Inga förelagna ändringar.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (debatt)

Betänkande om framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 [2016/2053(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Norbert Neuser redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Javier Couso Permuy (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Jude Kirton-Darling (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Maurice Ponga för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Morten Messerschmidt för ECR-gruppen, Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi och György Hölvényi.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Julie Ward.

Talare: Neven Mimica och Norbert Neuser.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 4.10.2016.


14. Tillgång till utbildning för syriska barn i Libanon (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tillgång till utbildning för syriska barn i Libanon (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios och Silvia Costa.

Talare: Elly Schlein.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000099/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Nästa steg mot uppfyllandet av globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i världen (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, João Ferreira och Seán Kelly.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om nästa steg mot uppfyllandet av globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i världen (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 5.10.2016.


16. Ändring av föredragningslistan

Talmannen meddelade att La Vias rekommendation om ingående på Europeiska unionens vägnar av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar hade antagits i ENVI-utskottet. Han föreslog att det skulle tas upp till omröstning i kammaren påföljande dag, den 4 oktober 2016.

Parlamentet godkände detta förslag.

Talmannen påminde om att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skulle hålla ett anförande i kammaren före omröstningen.


17. Hanteringen av olaglig avverkning, avskogning och skogsförstörelse (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000112/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Bernd Lange, för utskottet INTA, Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, och Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Hanteringen av olaglig avverkning, avskogning och skogsförstörelse - en handlingsplan för EU (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen och David Martin utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Franc Bogovič för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche och Neoklis Sylikiotis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Csaba Sógor.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Utskottens och delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Brian Crowley i stället för Timothy Kirkhope

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel och Josep-Maria Terricabras.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 589.867/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.20.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy