Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 октомври 2016 г. - Страсбург

4. Правна помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателното производство и за искани за предаване лица в производството по европейска заповед за арест ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Helga Stevens, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се: Věra Jourová и Dennis de Jong.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 4.10.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност