Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

4. Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Ο Dennis de Jong παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Dennis de Jong.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου