Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg

4. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystúpili: Věra Jourová a Dennis de Jong.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 4.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia