Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

5. Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2015).
Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος είχε αναβληθεί κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2015 (σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015).

Η Marietje Schaake παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Lochbihler (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, και Daniel Caspary.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Marietje Schaake.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.00 και επαναλαμβάνεται στις 12.05.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου