Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 oktober 2016 - Straatsburg

5. Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2015 (punt 14 van de notulen van 26.10.2015).
De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie werd tijdens de vergadering van 27 oktober 2015 uitgesteld (punt 5.9 van de notulen van 27.10.2015).

Marietje Schaake leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Lochbihler (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, en Daniel Caspary.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Marietje Schaake.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 4.10.2016.

(De vergadering wordt om 11.00 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid