Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 października 2016 r. - Strasburg

5. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Debata odbyła się dnia 26 października 2015 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.10.2015).
Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało przełożone podczas posiedzenia w dniu 27 października 2015 r. (pkt 5.9 protokołu z dnia 27.10.2015).

Marietje Schaake przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Barbara Lochbihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, i Daniel Caspary.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Maria Grapini.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Marietje Schaake.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 4.10.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.00 i wznowione o godz. 12.05.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności