Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg

5. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rozprava sa uskutočnila 26. októbra 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.10.2015). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené na zasadnutie konané 27. októbra 2015 (bod 5.9 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

Marietje Schaake uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Lochbihler (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec a Daniel Caspary.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Marietje Schaake.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 4.10.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia