Index 
Protokoll
PDF 260kWORD 81k
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.Inkomna dokument
 4.Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder ***I (debatt)
 5.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (debatt)
 6.Högtidligt möte - Anförande av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare, om ingåendet av Parisavtalet
 7.Omröstning
  
7.1.Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring ***
  
7.2.Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft (omröstning)
  
7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson (omröstning)
  
7.6.Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder ***I (omröstning)
  
7.7.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (slutomröstning)
  
7.8.Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete * (omröstning)
  
7.9.Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Den makroekonomiska situationen i Grekland, strukturreformer och deras inverkan samt utsikterna för framtida förhandlingar inom programmet (debatt)
 12.Undvika intressekonflikter bland tidigare och nuvarande kommissionsledamoter - Bahamasläckan (debatt)
 13.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Situationen i Calais (debatt)
 15.Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen (debatt)
 16.Framtiden för telekommunikationer, rättvis användning och samtal inom EU (debatt)
 17.Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (debatt)
 18.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Ändring av föredragningslistan

Talmannen föreslog, efter samråd med de politiska grupperna, att följande fem resolutioner från ENVI-utskottet skulle läggas till och tas upp till omröstning torsdagen den 6 oktober 2016:

—   Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

—   Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507 (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

—   Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

—   Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

—   Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

Parlamentet godkände detta förslag.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska kommissionen (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europaparlamentet (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska rådet och rådet (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2015 - Domstolen (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2015 - Revisionsrätten (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2015 - Regionkommittén (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2015 - Europeiska ombudsmannen (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2015 - Datatillsynsmannen (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2015 - Europeiska utrikestjänsten (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska miljöbyrån (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (AESA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska järnvägsbyrån (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Europeiska polisakademin (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (AECP) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska kemikaliemyndigheten (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Euratoms försörjningsbyrå (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska polisbyrån (Europol) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska bankmyndigheten (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Det gemensamma företaget - flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Det gemensamma företaget - Flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2015 - Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2015 – Gemensamma företaget Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten - Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2015: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

2) från parlamentets utskott, rekommendation

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, Helga Stevens för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová och Dennis de Jong.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 4.10.2016.


5. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Debatten hade ägt rum den 26 oktober 2015 (punkt 14 i protokollet av den 26.10.2015).
Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade skjutits upp vid sammanträdet den 27 oktober 2015 (punkt 5.9 i protokollet av den 27.10.2015).

Marietje Schaake redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Lochbihler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, och Daniel Caspary.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Maria Grapini.

Talare: Cecilia Malmström och Marietje Schaake.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 4.10.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.00 och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

6. Högtidligt möte - Anförande av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare, om ingåendet av Parisavtalet

Kl. 12.05–12.20 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare, om ingåendet av Parisavtalet.

Före anförandet gjorde talmannen ett kort uttalande om EU:s ratificering av detta avtal, ett historiskt ögonblick.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring ***

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:

- Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Morten Messerschmidt för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös;

- Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Ivan Korčok Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande);

- Giovanni La Via (föredragande).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0363)

Parlementet godkände att Parisavtalet ingås.

Talmannen undertecknade följeskrivelsen till rådet i närvaro av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare, Ségolène Royal, Frankrikes miljöminister och COP21:s ordförande, Jean-Claude Juncker, kommissionens ordförande, Ivan Korčok, rådets tjänstgörande ordförande, Maroš Šefčovič, vice ordförande för kommissionen med ansvar för energiunionen, Miguel Arias Cañete, kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgärder och energi, och Giovanni la Via, föredragande och ordförande för utskottet ENVI.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman


7.2. Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet [2016/2084(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0364)

Inlägg:

Ana Gomes, före omröstningen.


7.3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0365)


7.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland - EGF/2016/001 FI/Microsoft [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0366)


7.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0367)


7.6. Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0368)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0368)


7.7. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Debatten hade hållits den 26 oktober 2015 (punkt 14 i protokollet av den 26.10.2015).

Omröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 27 oktober 2015 (punkt 5.9 i protokollet av den 27.10.2015).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0369)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0369)


7.8. Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Folkrepubliken Kinas ministerium för allmän säkerhet och Europol [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS UTKAST

Godkändes (P8_TA(2016)0370)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0370)


7.9. Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (omröstning)

Betänkande om framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 [2016/2053(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0371)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská och Jonathan Arnott

Betänkande Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Jonathan Arnott

Betänkande Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon och Jonathan Arnott.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Antanas Guoga invände mot ALDE-gruppens begäran om utnämning av Catherine Bearder till ledamot av IMCO-utskottet i hans ställe (se punkten "Utskottens och delegationernas sammansättning") (punkt 8 i protokollet av den 3.10.2016). Talmannen noterade detta.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Den makroekonomiska situationen i Grekland, strukturreformer och deras inverkan samt utsikterna för framtida förhandlingar inom programmet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den makroekonomiska situationen i Grekland, strukturreformer och deras inverkan samt utsikterna för framtida förhandlingar inom programmet (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Notis Marias för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff och Bernard Monot.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, som avböjde en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler och Eva Kaili.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides, om debattens förlopp (talmannen besvarade inlägget), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides och Stanislav Polčák.

Talare: Pierre Moscovici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Undvika intressekonflikter bland tidigare och nuvarande kommissionsledamoter - Bahamasläckan (debatt)

Uttalande av kommissionen: Undvika intressekonflikter bland tidigare och nuvarande kommissionsledamoter (2016/2893(RSP))

Uttalande av kommissionen: Bahamasläckan (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer och Marisa Matias.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná och Igor Šoltes.

Talare: Pierre Moscovici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA(2014)0273(COR01) och P7_TA(2013)0115(COR03) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 3.10.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs de godkända.


14. Situationen i Calais (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski och Lampros Fountoulis.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg och Eleftherios Synadinos.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu och Eva Paunova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Violeta Bulc.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Seán Kelly, om debattens förlopp.


16. Framtiden för telekommunikationer, rättvis användning och samtal inom EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Framtiden för telekommunikationer, rättvis användning och samtal inom EU (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Viviane Reding för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Jens Rohde för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde, om debattens förlopp (talmannen besvarade inlägget), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-0000092/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-0000093/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (ersättare för frågeställaren, för PPE-gruppen) utvecklade frågorna.

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande)Ivan Korčok och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Ivan Korčok.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu och Milan Zver för PPE-gruppen; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar och Birgit Sippel för S&D-gruppen: Louis Michel och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen; Monica Macovei och Laura Ferrara, om Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 5.10.2016.


18. IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2016) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslaget enligt artikel 128.5 i arbetsordningen skulle läggas fram vid ett senare tillfälle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 6.10.2016.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 589.867/OJME).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy