Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. oktober 2016 - Strasbourg

4. Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP))

Razprava je potekala dne 14. septembra 2016 (točka 13 zapisnika z dne 14.9.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa in Antonio Tajani v imenu skupine PPE o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1051/2016);

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1052/2016);

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1053/2016);

—   Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson in Helga Stevens v imenu skupine ECR o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1055/2016);

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato in Nicola Caputo v imenu skupine S&D o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1056/2016);

—   David Borrelli, Laura Agea in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1057/2016);

—   Gérard Deprez in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1058/2016).

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 5.10.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov