Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

15. Мирният процес в Колумбия (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Мирният процес в Колумбия (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Thomas Mann, Richard Howitt, Николай Бареков, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister и Андрей Ковачев.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказа се Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes и João Pimenta Lopes.

Изказа се Ivan Korčok.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност