Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

16. Положението в Демократична република Конго (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Демократична република Конго (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Joachim Zeller, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Maria Arena, Hilde Vautmans и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“):

Изказа се Ivan Korčok.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност