Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

17. Правата на жените в Полша (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Правата на жените в Полша (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beata Gosiewska, Michał Marusik, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ отTomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski, относно изказването на Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zdzisław Krasnodębski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Barbara Spinelli, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krzysztof Hetman, Marek Jurek, относно разпределянето на въпросите „синя карта“ (председателят направи уточнения), Cecilia Wikström, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Urszula Krupa, Ángela Vallina, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (председателят направи уточнения относно разпределянето на въпросите „синя карта“), Ryszard Czarnecki, относно провеждането на разискването (председателят попита Pier Antonio Panzeri дали приема въпрос „синя карта“), Pier Antonio Panzeri, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues и Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Julie Ward.

Председателят приветства присъствието на посетители от Полша в залата.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност