Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία (2016/2918(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beata Gosiewska, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της , Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski, σχετικά με την παρέμβαση της Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zdzisław Krasnodębski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Hetman, Marek Jurek, σχετικά με την κατανομή των ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα, (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις), Cecilia Wikström, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Urszula Krupa, Ángela Vallina, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την κατανομή των ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα), Ryszard Czarnecki, σχετικά με την διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος ερωτά τον Pier Antonio Panzeri εάν δεχεται ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Pier Antonio Panzeri, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues και Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Julie Ward.

Η Πρόεδρος απευθύνει χαιρετισμό στους επισκέπτες από την Πολωνία που βρίσκονται στα θεωρεία.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου