Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2814(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Συζήτηση :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

19. Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000103/2016) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς το Συμβούλιο: 2016 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000104/2016) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: 2016 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Οι Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes και Eleonora Evi αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Λευτέρης Χριστοφόρου και Miriam Dalli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Ivan Korčok.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου