Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

20. Предложение за междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Предложение за междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský и György Schöpflin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Karin Kadenbach.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност