Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

20. Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας (2016/2820(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský και György Schöpflin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου