Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0237/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0237/2016

Συζήτηση :

PV 05/10/2016 - 21
CRE 05/10/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0384

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

21. Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Η Christel Schaldemose παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Birgit Collin-Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Christel Schaldemose.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου