Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

22. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бис(пентабромофенилов) етер (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - срок: 28 декември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за обекти за туристическо настаняване (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - срок: 16 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - срок: 16 декември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на български, естонски, немски и нидерландски език на Регламент (ЕС) № 1321/2014 относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - срок: 30 декември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Директива на Комисията за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - срок: 17 декември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - срок: 13 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2018 г. с целеви второстепенни променливи, свързани с материалните лишения, благополучието и жилищните затруднения (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - срок: 1 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Регламент на Комисията за определяне на референтната година и за създаване на програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - срок: 4 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

Правна информация - Политика за поверителност