Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. října 2016 - Štrasburk

22. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - lhůta: 28. prosince 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- rozhodnutí Komise o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - lhůta: 16. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU dřevěným, korkovým a bambusovým podlahovým krytinám (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - lhůta: 16. prosince 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se opravuje bulharské, estonské, německé a nizozemské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - lhůta: 30. prosince 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- směrnice Komise, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - lhůta: 17. prosince 2016)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - lhůta: 13. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2018, které se týkají materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - lhůta: 1. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - lhůta: 4. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: EMPL

Právní upozornění - Ochrana soukromí