Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

22. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον δις(πενταβρωμοφαινυλικό)αιθέρα (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - προθεσμία: 28 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - προθεσμία: 16 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - προθεσμία: 16 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη διόρθωση της βουλγαρικής, της γερμανικής, της εσθονικής και της ολλανδικής έκδοσης του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1321/2014 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - προθεσμία: 30 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - προθεσμία: 13 Οκτώβριος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (ΕU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων των σχετικών με την υλική στέρηση, την ευεξία και τις δυσκολίες στέγασης για το 2018 (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - προθεσμία: 1 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό του έτους αναφοράς και τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - προθεσμία: 4 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου