Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 oktober 2016 - Straatsburg

22. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bis(pentabroomfenyl)ether (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - termijn : 28 december 2016)
verwezen naar ten principale: : ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van EU-milieukeurcriteria voor toeristische accommodatie (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - termijn : 16 januari 2017)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan vloerbedekkingen op hout-, kurk- of bamboebasis (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - termijn : 16 december 2016)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Bulgaarse, Duitse, Estse en Nederlandse taalversies van Verordening (EU) nr. 1321/2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - termijn : 30 december 2016)
verwezen naar ten principale: : TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG en 2009/161/EU van de Commissie (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - termijn : 17 december 2016)
verwezen naar ten principale: : EMPL

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - termijn : 13 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU SILC) wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor materiële deprivatie, welzijn en huisvestingsproblemen voor 2018 betreft (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - termijn : 1 januari 2017)
verwezen naar ten principale: : EMPL

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van het referentiejaar en van het programma van de statistische gegevens en metagegevens voor volks- en woningtellingen zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - termijn : 4 januari 2017)
verwezen naar ten principale: : EMPL

Juridische mededeling - Privacybeleid