Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg

22. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego) (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - termin: 28 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji w sprawie ustanowienia kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - termin: 16 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla drewnopochodnych, korkopochodnych i bambusopochodnych pokryć podłogowych (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - termin: 16 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania bułgarskiej, estońskiej, niderlandzkiej i niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - termin: 30 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - termin: 17 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - termin: 13 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2018 r. odnoszących się do deprywacji materialnej, dobrostanu i trudności mieszkaniowych (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - termin: 1 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji w sprawie ustanowienia roku referencyjnego i programu danych statystycznych i metadanych do celów spisów powszechnych ludności i mieszkań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - termin: 4 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności