Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg

22. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(pentabrómfenyl)éter (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - lehota: 28. december 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - lehota: 16. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - lehota: 16. december 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje bulharské, estónske, holandské a nemecké jazykové znenie nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - lehota: 30. december 2016)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Smernica Komisie, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - lehota: 17. december 2016)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - lehota: 13. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa materiálnej deprivácie, blahobytu a ťažkostí s bývaním na rok 2018 (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - lehota: 1. január 2017)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje referenčný rok a prijíma sa program štatistických údajov a metaúdajov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - lehota: 4. január 2017)
predložené gestorskému výboru: EMPL

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia