Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

23. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 септември 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на подробни технически изисквания и процедури за изпитване за ЕО одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи eCall, основаващи се на услугата 112, на отделни бордови технически възли и компоненти, основаващи се на услугата 112, и за допълнение и изменение на Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите стандарти (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 септември 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 септември 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за методите за мониторинг на емисиите на въглероден диоксид и за правилата за мониторинг на друга съответна информация (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 септември 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията относно дейностите по проверка и акредитацията на проверяващи органи съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 септември 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за предоставяне на освобождаване във връзка с данните (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 23 септември 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията относно общата рамка за наблюдение и оценка, предвидена в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета [за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се променя от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за предоставяне на освобождаване във връзка с данните (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 23 септември 2016 г. по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация - Политика за поверителност