Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

23. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση τύπου EK μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τις χωριστές τεχνικές μονάδες και τα κατασκευαστικά στοιχεία των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους κανόνες παρακολούθησης και άλλες σχετικές πληροφορίες (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τις επαληθευτικές δραστηριότητες και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας απαλλαγής δεδομένων (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Παράρτημα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: PECH

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων παρατάθηκε από έναν (1) σε τρεις (3) μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας απαλλαγής δεδομένων (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου