Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. oktoober 2016 - Strasbourg

23. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. septembril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse mootorsõidukite ELi tüübikinnituse üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsemenetlused seoses hädaabinumbri 112 teenusel põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega, hädaabinumbri 112 teenusel põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide eraldi seadmestike ja osadega ning täiendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/758 kohaldatavate standardite osas (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. septembril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2568/91 oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 26. septembril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/757 seoses süsinikdioksiidi heitkoguste seire meetodite ja muu olulise teabe kogumise eeskirjadega (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. septembril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus tõendamistoimingute ja tõendajate akrediteerimise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/757, mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. septembril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks andmete esitamisest vabastamise lubade tingimused (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 23. septembril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 514/2014 [millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted] sätestatud ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku kohta (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 3. oktoobril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi II a rajooni liidu vetes (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 4. oktoobril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul muudeti pädeva komisjoni taotlusel vastuväidete esitamise tähtaega ühelt kuult kolmele kuule

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks andmete esitamisest vabastamise lubade tingimused (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. septembril 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika