Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 oktober 2016 - Straatsburg

23. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 september 2016

Verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van gedetailleerde technische voorschriften en testprocedures voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen, op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden, evenals onderdelen daarvan, en tot aanvulling en wijziging van Verordening (EU)2015/758 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepasselijke normen (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 september 2016

Verwezen naar ten principale: IMCO (artikel 54 van het Reglement), LIBE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 september 2016

Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de methoden voor de monitoring van de kooldioxide-emissies en de regels voor het monitoren van andere relevante informatie (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 september 2016

Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de verificatieactiviteiten en accreditatie van verificateurs krachtens Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 september 2016

Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificatie van voorwaarden voor toestemmingen voor gegevensontheffing (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 23 september 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

- Bijlage bij gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende het gemeenschappelijke kader voor toezicht en evaluatie waarin is voorzien bij Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad [tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 oktober 2016

Verwezen naar ten principale: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 oktober 2016

Verwezen naar ten principale: PECH

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 maand naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificatie van voorwaarden voor toestemmingen voor gegevensontheffing (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 september 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.

Verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid