Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg

23. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy pre typové schválenie ES motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, a samostatných technických jednotiek a komponentov palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112, a ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758, pokiaľ ide o uplatniteľné normy (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757, pokiaľ ide o metódy monitorovania emisií oxidu uhličitého a pravidlá monitorovania ostatných relevantných informácií (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie o overovacích činnostiach a akreditácii overovateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú podmienky povolenia výnimky týkajúcej sa údajov (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 23. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie o spoločnom rámci monitorovania a hodnotenia stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 [, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. októbra 2016

Predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES II a (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. októbra 2016

Predložené gestorskému výboru: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola zmenená lehota na vznesenie námietok z jedného na tri mesiace na žiadosť gestorského výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú podmienky povolenia výnimky týkajúcej sa údajov (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. septembra 2016 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia