Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 311kWORD 89k
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Προπαρασκευή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Περάτωση διαδικασίας άρσης ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (ψηφοφορία)
  
8.5.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (ψηφοφορία)
  
8.6.Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 13.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 14.Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 17.Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (συζήτηση)
 20.Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας (συζήτηση)
 21.Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (συζήτηση)
 22.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 23.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 24.Μεταφορές πιστώσεων
 25.Κατάθεση εγγράφων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Antanas Guoga αποχώρησε από την ομάδα ALDE και προσχώρησε στην ομάδα PPE από την 5η Οκτωβρίου 2016.


3. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD με θέμα: Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (B8-1061/2016

—   Charles Tannock και Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα: Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (B8-1064/2016

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krzysztof Hetman και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα: Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (B8-1065/2016)·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα: Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (B8-1066/2016

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα: Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (B8-1073/2016

—   Lars Adaktusson, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Στέλιος Κούλογλου και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με θέμα: Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (B8-1075/2016

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, María Teresa Giménez Barbat, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με θέμα: Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (B8-1076/2016).

II.   Σουδάν (2016/2911(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Σουδάν (B8-1062/2016

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon και Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Σουδάν (B8-1067/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Σουδάν (B8-1070/2016

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Σουδάν (B8-1071/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Tomasz Piotr Poręba και Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη κατάσταση στο Σουδάν (B8-1074/2016

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Σουδάν (B8-1078/2016

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Σουδάν (B8-1080/2016).

III.   Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (2016/2912(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, με θέμα: Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1068/2016

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon και Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα: Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1069/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα: Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1072/2016

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με θέμα: Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1077/2016

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με θέμα: Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1079/2016

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Josep-Maria Terricabras και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα: Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1081/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Νότης Μαριάς, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Monica Macovei και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα: Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1082/2016).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


4. Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa και Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1051/2016

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1052/2016

—   Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Σοφία Σακοράφα, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Στέλιος Κούλογλου, Ángela Vallina και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1053/2016

—   Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1055/2016

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1056/2016

—   David Borrelli, Laura Agea και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1057/2016

—   Gérard Deprez και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1058/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2016.


5. Προπαρασκευή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προπαρασκευή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 (2016/2771(RSP))

Οι Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR (ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Timothy Kirkhope για τον διορισμό του στην Βουλή των Λόρδων και τον ευχαριστεί, εξ ονόματος όλων των βουλευτών, για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του συνόλου της κοινοβουλευτικής του θητείας στο ΕΚ), Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul και Enrique Guerrero Salom.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Czarnecki, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Rolandas Paksas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Jordi Sebastià, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Alain Lamassoure, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Marcus Pretzell, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Evžen Tošenovský, Charles Goerens, Miguel Urbán Crespo, Tim Aker, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Helga Stevens, Urmas Paet, György Schöpflin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Mélenchon, Josef Weidenholzer, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Othmar Karas, Sergio Gutiérrez Prieto, Gunnar Hökmark, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Kati Piri, Elmar Brok, Evelyn Regner, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová και Miriam Dalli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Laima Liucija Andrikienė, Silvia Costa, Κώστας Χρυσόγονος, Stanislav Polčák, Κώστας Μαυρίδης και Maria Grapini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει οCristian Dan Preda, ο οποίος καταγγέλλει την σύλληψη στη Μόσχα του ουκρανού δημοσιογράφου Roman Souchtchenko.


6. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στον Václav Havel (1936 – 2011), Τσέχο συγγραφέα και πολιτικό, επ`ευκαιρία της 80ής επετείου της γέννησής του.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Caterpillar παρέστησαν στην πρωινή συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της ευρωπαϊκής επανεκβιομηχάνισης.


7. Περάτωση διαδικασίας άρσης ασυλίας

Η επιτροπή JURI, αρμόδια επί της ουσίας, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι, αφού η πλέον πρόσφατη αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2016) αφορά τα ίδια γεγονότα με εκείνα που έχουν ήδη γίνει αιτία να αρθεί η ασυλία του, δεν απαιτείται νέα διαδικασία. Η εν λόγω διαδικασία λογίζεται συνεπώς περατωθείσα.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο James Carver.


8.1. Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Ρουμανία, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0372)


8.2. Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται ορισμένα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0373)


8.3. Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται ορισμένα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0374)


8.4. Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 (2016/2705(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0375)


8.5. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1054/2016 (2016/2750(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0376)


8.6. Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 και B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1051/2016

(αντικαθιστά τις B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 και B8-1058/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin και Anne Sander, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt και Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0377)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1053/2016 και B8-1057/2016 καταπίπτουν.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei και Stanislav Polčák

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon και Janusz Korwin-Mikke.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Παρεμβαίνει ο Algirdas Saudargas επανερχόμενος στην αντίρρηση που διατύπωσε χθες ο Antanas Guoga σχετικά με το σημείο 8 ("Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών") των Συνοπτικών Πρακτικών της 3ης Οκτωβρίου 2016 (βλέπε σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016) και ζητεί να δοθεί συνέχεια σε αυτήν (η Πρόεδρος συμφωνεί με το αίτημα και διευκρινίζει ότι τούτο θα ληφθεί υπόψη στα Συνοπτικά Πρακτικά που θα εγκριθούν).

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται με την ανωτέρω αντίρρηση να έχει ληφθεί υπόψη.


12. Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2016/2894(RSP))

Ο Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, που αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano και Ryszard Czarnecki.

(Συνέχεια της συζήτησης βλέπε σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2016)


13. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι η αντίρρηση που εξέφρασε ο Algirdas Saudargas όσον αφορά το σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016 "Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης" έχει ληφθεί υπόψη και ότι τα Συνοπτικά Πρακτικά τροποποιούνται αντιστοίχως.


14. Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2016/2894(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: βλέπε σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2016)

Παρεμβαίνουν οι Pavel Telička, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Javier Couso Permuy, James Carver, Franz Obermayr, Zoltán Balczó, David McAllister, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Alexander Graf Lambsdorff, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Mike Hookem και Jean-Luc Schaffhauser.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Aymeric Chauprade, Andrey Kovatchev, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Marielle de Sarnez, Pier Antonio Panzeri, Jan Zahradil, Sandra Kalniete, Arne Lietz, Branislav Škripek, Tunne Kelam, Kati Piri, Bogusław Liberadzki, Afzal Khan, Δημήτρης Παπαδάκης και Jytte Guteland.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Miguel Viegas και Tatjana Ždanoka.

Παρεμβαίνει ο Ivan Korčok (Ασκών την Πρεδρία του Συμβουλίου).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD σχετικά με τη Συρία (2016/2894(RSP)) (B8-1089/2016

—   Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Συρία (2016/2894(RSP)) (B8-1090/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


15. Η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (2016/2895(RSP))

Ο Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister και Andrey Kovatchev.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνει ο Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Η κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/2916(RSP))

Ο Ivan Korčok (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Maria Arena, Hilde Vautmans και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία (2016/2918(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beata Gosiewska, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της , Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski, σχετικά με την παρέμβαση της Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zdzisław Krasnodębski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Hetman, Marek Jurek, σχετικά με την κατανομή των ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα, (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις), Cecilia Wikström, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Urszula Krupa, Ángela Vallina, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την κατανομή των ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα), Ryszard Czarnecki, σχετικά με την διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος ερωτά τον Pier Antonio Panzeri εάν δεχεται ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Pier Antonio Panzeri, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues και Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Julie Ward.

Η Πρόεδρος απευθύνει χαιρετισμό στους επισκέπτες από την Πολωνία που βρίσκονται στα θεωρεία.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας : Traian Ungureanu αντί της Ramona Nicole Mănescu

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


19. Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000103/2016) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς το Συμβούλιο: 2016 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000104/2016) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: 2016 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Οι Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes και Eleonora Evi αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Λευτέρης Χριστοφόρου και Miriam Dalli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Ivan Korčok.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


20. Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας (2016/2820(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský και György Schöpflin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Η Christel Schaldemose παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Birgit Collin-Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Christel Schaldemose.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


22. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον δις(πενταβρωμοφαινυλικό)αιθέρα (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - προθεσμία: 28 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - προθεσμία: 16 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - προθεσμία: 16 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη διόρθωση της βουλγαρικής, της γερμανικής, της εσθονικής και της ολλανδικής έκδοσης του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1321/2014 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - προθεσμία: 30 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - προθεσμία: 13 Οκτώβριος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (ΕU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων των σχετικών με την υλική στέρηση, την ευεξία και τις δυσκολίες στέγασης για το 2018 (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - προθεσμία: 1 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό του έτους αναφοράς και τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - προθεσμία: 4 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL


23. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση τύπου EK μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τις χωριστές τεχνικές μονάδες και τα κατασκευαστικά στοιχεία των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους κανόνες παρακολούθησης και άλλες σχετικές πληροφορίες (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τις επαληθευτικές δραστηριότητες και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας απαλλαγής δεδομένων (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Σεπτεμβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Παράρτημα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: PECH

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων παρατάθηκε από έναν (1) σε τρεις (3) μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας απαλλαγής δεδομένων (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON


24. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκφέρει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Διαμεσολαβητή INF 2/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκφέρει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου V/AB-07/T/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκφέρει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών INF 3/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 21/2016 και DEC 22/2016.


25. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 24/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 23/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 25/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 26/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 589.867/OJJE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, de Grandes Pascual, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου