Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 283kWORD 82k
Keskiviikko 5. lokakuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (20. ja 21. lokakuuta 2016) valmistelu (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.Korean liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (äänestys)
  
8.5.Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (äänestys)
  
8.6.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Syyrian tilanne (keskustelu)
 13.Puhemiehen ilmoitus
 14.Syyrian tilanne (jatkoa keskustelulle)
 15.Kolumbian rauhanprosessi (keskustelu)
 16.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 17.Naisten oikeudet Puolassa (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (keskustelu)
 20.Toimielinten välinen sopimus avoimuusrekisteristä (keskustelu)
 21.Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 22.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 23.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 24.Määrärahojen siirrot
 25.Vastaanotetut asiakirjat
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Antanas Guoga ei ole enää ALDE-ryhmän jäsen ja hän on liittynyt PPE-ryhmän jäseneksi 5. lokakuuta 2016 alkaen.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Ruanda ja Victoire Ingabiren tapaus (2016/2910(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Ruandasta ja Victoire Ingabiren tapauksesta (B8-1061/2016)

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Ruandasta ja Victoire Ingabiren tapauksesta (B8-1064/2016)

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krzysztof Hetman ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Ruandasta ja Victoire Ingabiren tapauksesta (B8-1065/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Ruandasta ja Victoire Ingabiren tapauksesta (B8-1066/2016)

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Ruandasta ja Victoire Ingabiren tapauksesta (B8-1073/2016)

—   Lars Adaktusson, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou ja Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta Ruandasta ja Victoire Ingabiren tapauksesta (B8-1075/2016)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, María Teresa Giménez Barbat, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Ruandasta ja Victoire Ingabiren tapauksesta (B8-1076/2016).

II.   Sudan (2016/2911(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Sudanista (B8-1062/2016)

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ja Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta Sudanista (B8-1067/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Sudanista (B8-1070/2016)

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta Sudanista (B8-1071/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Tomasz Piotr Poręba ja Karol Karski, ECR-ryhmän puolesta Sudanin tilanteesta (B8-1074/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Sudanista (B8-1078/2016)

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Sudanista (B8-1080/2016).

III.   Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus (2016/2912(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (B8-1068/2016)

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ja Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (B8-1069/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (B8-1072/2016)

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (B8-1077/2016)

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (B8-1079/2016)

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Josep-Maria Terricabras ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (B8-1081/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Monica Macovei ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (B8-1082/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP))

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 13).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa ja Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP)) (B8-1051/2016)

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP)) (B8-1052/2016)

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP)) (B8-1053/2016)

—   Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson ja Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP)) (B8-1055/2016)

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato ja Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP)) (B8-1056/2016)

—   David Borrelli, Laura Agea ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP)) (B8-1057/2016)

—   Gérard Deprez ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP)) (B8-1058/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 8.6.


5. Eurooppa-neuvoston kokouksen (20. ja 21. lokakuuta 2016) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (20. ja 21. lokakuuta 2016) valmistelu (2016/2771(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta (puhemies onnitteli Timothy Kirkhopea hänen ylähuoneeseen nimityksensä johdosta ja kiitti häntä kaikkien jäsenten puolesta hänen toimikautensa aikana tekemästään työstä Euroopan parlamentissa), Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Herbert Reul ja Enrique Guerrero Salom.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Ryszard Czarnecki, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Rolandas Paksas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Jordi Sebastià, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Marcus Pretzell, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Evžen Tošenovský, Charles Goerens, Miguel Urbán Crespo, Tim Aker, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Helga Stevens, Urmas Paet, György Schöpflin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Mélenchon, Josef Weidenholzer, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Othmar Karas, Sergio Gutiérrez Prieto, Gunnar Hökmark, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Kati Piri, Elmar Brok, Evelyn Regner, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová ja Miriam Dalli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Laima Liucija Andrikienė, Silvia Costa, Kostas Chrysogonos, Stanislav Polčák, Costas Mavrides ja Maria Grapini.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Cristian Dan Preda käytti puheenvuoron, jossa hän paheksui ukrainalaisen journalistin Roman Suštšenkon pidätystä Moskovassa.


6. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies kunnioitti tšekkiläisen kirjailijan ja valtiomiehen Václav Havelin (1936–2011), joka olisi tänään täyttänyt 80 vuotta, muistoa.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että Caterpillarin hallintoneuvoston jäsenet olivat osallistuneet tämän aamun keskusteluun, jonka kuluessa otettiin esille eurooppalainen uudelleenteollistamispolitiikka.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen

Asiasta vastaava JURI-valiokunta on ilmoittanut puhemiehelle seuraavaa: koska viimeisin Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (istunnon pöytäkirja 12.9.2016, kohta 7) koskee tekoja, joiden osalta hänen koskemattomuutensa on jo pidätetty, uutta menettelyä ei tarvita. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva menettely katsotaan näin ollen päättyneeksi.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

James Carver käytti puheenvuoron.


8.1. Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallan tasavallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0372)


8.2. Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0373)


8.3. Korean liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Korean tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0374)


8.4. Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 (2016/2705(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0375)


8.5. Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1054/2016 (2016/2750(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0376)


8.6. Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP))

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 13).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 5. lokakuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 ja B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1051/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 ja B8-1058/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin ja Anne Sander PPE-ryhmän puolesta

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt ja Martina Werner S&D-ryhmän puolesta

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson ja Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0377)

(Päätöslauselmaesitykset B8-1053/2016 ja B8-1057/2016 raukesivat.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon ja Janusz Korwin-Mikke.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Algirdas Saudargas käytti puheenvuoron, jossa hän palasi Antanas Guogan eilen esittämään vastalauseeseen, joka koski 3. lokakuuta 2016 pidetyn istunnon pöytäkirjan kohtaa 8 ("Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano") (ks. istunnon pöytäkirja 4.10.2016, kohta 10), ja pyysi kirjaamaan tämän vastalauseen pöytäkirjaan (puhemies oli myöntyväinen ja täsmensi, että tämä otetaan huomioon hyväksytyssä pöytäkirjassa).

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin esitetty vastalause huomioon ottaen.


12. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, joka kieltäytyi vastaamasta sinisen kortin kysymykseen, jonka esitti Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano ja Ryszard Czarnecki.

(Keskustelun jatko, katso istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 14)


13. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies vahvisti, että Algirdas Saudargasin esittämä vastalause, joka koski 4.10.2016 pidetyn istunnon pöytäkirjan kohtaa 10 "Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen", otettiin huomioon ja pöytäkirja on näin ollen hyväksytty.


14. Syyrian tilanne (jatkoa keskustelulle)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2894(RSP))

(Keskustelun alku, katso istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 13)

Puheenvuorot: Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Javier Couso Permuy, James Carver, Franz Obermayr, Zoltán Balczó, David McAllister, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Alexander Graf Lambsdorff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, Mike Hookem ja Jean-Luc Schaffhauser.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Aymeric Chauprade, Andrey Kovatchev, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Marielle de Sarnez, Pier Antonio Panzeri, Jan Zahradil, Sandra Kalniete, Arne Lietz, Branislav Škripek, Tunne Kelam, Kati Piri, Bogusław Liberadzki, Afzal Khan, Demetris Papadakis ja Jytte Guteland.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas ja Tatjana Ždanoka.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta ja David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta Syyriasta (2016/2894(RSP)) (B8-1089/2016)

—   Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyriasta (2016/2894(RSP)) (B8-1090/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.5.


15. Kolumbian rauhanprosessi (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kolumbian rauhanprosessi (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister ja Andrey Kovatchev.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Tunne Kelam käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes ja João Pimenta Lopes.

Ivan Korčok käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Maria Arena, Hilde Vautmans ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Ivan Korčok käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Naisten oikeudet Puolassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Naisten oikeudet Puolassa (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beata Gosiewska, Michał Marusik ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaTomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski Cecilia Wikströmin puheenvuorosta, Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zdzisław Krasnodębski.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Barbara Spinelli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krzysztof Hetman, Marek Jurek sinisen kortin kysymysten myöntämisestä (puhemies antoi asiasta tarkempia tietoja), Cecilia Wikström, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Urszula Krupa, Ángela Vallina, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (puhemies antoi tarkempia tietoja sinisen kortin kysymysten myöntämisestä), Ryszard Czarnecki keskustelun kulusta (puhemies kysyi Pier Antonio Panzerilta,hyväksyykö tämä sinisen kortin kysymyksen), Pier Antonio Panzeri, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Julie Ward.

Puhemies toivotti tervetulleeksi viralliseksi lehterille saapuneet vierailijat Puolasta.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidzanin ja EU:n ja Georgian välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa: Ramona Nicole Mănescun tilalle Traian Ungureanu

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


19. Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000103/2016) – Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, neuvostolle: Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000104/2016) – Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, komissiolle: Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes ja Eleonora Evi esittelivät kysymykset.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou ja Miriam Dalli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach ja João Ferreira.

Miguel Arias Cañete ja Ivan Korčok käyttivät puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ja Marco Affronte, ENVI-valiokunnan puolesta, Pariisin sopimuksen täytäntöönpanosta ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävästä YK:n ilmastonmuutoskokouksesta (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.6.


20. Toimielinten välinen sopimus avoimuusrekisteristä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Toimielinten välinen sopimus avoimuusrekisteristä (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský ja György Schöpflin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Karin Kadenbach.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) N:o 1935/2004 täytäntöönpanosta [2015/2259(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Christel Schaldemose esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Birgit Collin-Langen PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan ja Karin Kadenbach.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Christel Schaldemose.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.7.


22. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta bis(pentabromifenyyli)eetterin osalta (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - määräaika: 28. joulukuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi majoitusliikkeille (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - määräaika: 16. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös, EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattiapäällysteille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - määräaika: 16. joulukuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1321/2014 bulgarian-, hollannin-, saksan- ja vironkielisten toisintojen oikaisemisesta (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - määräaika: 30. joulukuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen neljännen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivien 91/322/ETY, 2000/39/EY ja 2009/161/EU muuttamisesta (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - määräaika: 17. joulukuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - määräaika: 13. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta aineellista puutetta, hyvinvointia ja asumisvaikeuksia koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2018 luettelon osalta (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - määräaika: 1. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 763/2008 tarkoitettuja väestö- ja asuntolaskentoja koskevien viitevuoden sekä tilastotieto- ja metatieto-ohjelman vahvistamisesta (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - määräaika: 4. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL


23. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. syyskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus yksityiskohtaisista teknisistä vaatimuksista ja testimenettelyistä moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää varten niiden hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien osalta ja hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien erillisten teknisten yksiköiden ja komponenttien EY-tyyppihyväksyntää varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/758 täydentämisestä ja muuttamisesta sovellettavien standardien osalta (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. syyskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. syyskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmien ja muiden merkittävien tietojen tarkkailua koskevien sääntöjen osalta (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. syyskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista todentamistoiminnoista ja todentajien akkreditoinnista (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. syyskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä aineistopoikkeusta koskevien lupien perusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 23. syyskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 514/2014 säädetystä yhteisestä seuranta- ja arviointikehyksestä (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia Pohjanmerellä ja unionin vesillä ICES-alueella IIa koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä aineistopoikkeusta koskevien lupien perusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. syyskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


24. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta oikeusasiamiehen määrärahasiirtoa INF 2/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoa V/AB-07/T/16.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean määrärahasiirtoa INF 3/2016.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 21/2016 ja DEC 22/2016.


25. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2016 - Alueiden komitea (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 24/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 23/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 25/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 26/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 27/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 589.867/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, de Grandes Pascual, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö