Rodyklė 
Protokolas
PDF 283kWORD 83k
Trečiadienis, 2016 m. spalio 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Frakcijų sudėtis
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Pasirengimas 2016 m. spalio 20–21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Imuniteto atšaukimo procedūros pabaiga
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Peru prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Kazachstano prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Korėjos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Pasauliniai tikslai ir ES įsipareigojimai dėl mitybos ir aprūpinimo maistu saugumo pasaulyje (balsavimas)
  
8.5.Europos prokuratūra ir Eurojustas (balsavimas)
  
8.6.Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 13.Pirmininko pranešimas
 14.Padėtis Sirijoje (diskusijų tęsinys)
 15.Kolumbijos taikos procesas (diskusijos)
 16.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 17.Moterų teisės Lenkijoje (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (diskusijos)
 20.Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro (diskusijos)
 21.Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas (diskusijos)
 22.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 23.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 24.Asignavimų perkėlimas
 25.Gauti dokumentai
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Frakcijų sudėtis

2016 m. spalio 5 d. Antanas Guoga išstojo iš ALDE frakcijos ir prisijungė prie PPE frakcijos.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Ruanda: Victoire Ingabire byla (2016/2910(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (B8-1061/2016);

—   Charles Tannock ir Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (B8-1064/2016);

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krzysztof Hetman ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (B8-1065/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (B8-1066/2016);

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun ir Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu – „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (B8-1073/2016);

—   Lars Adaktusson, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou ir Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu – „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (B8-1075/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, María Teresa Giménez Barbat, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (B8-1076/2016).

II.   Sudanas (2016/2911(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl Sudano (B8-1062/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ir Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu – dėl Sudano (B8-1067/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl Sudano (B8-1070/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Sudano (B8-1071/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Tomasz Piotr Poręba ir Karol Karski ECR frakcijos vardu – dėl padėties Sudane (B8-1074/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Sudano (B8-1078/2016);

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl Sudano (B8-1080/2016).

III.   Tailandas, ypač Andy Hallo byla (2016/2912(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu – dėl Tailando, ypač Andy Hallo bylos (B8-1068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ir Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu – dėl Tailando, ypač Andy Hallo bylos (B8-1069/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl Tailando, ypač Andy Hallo bylos (B8-1072/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Tailando, ypač Andy Hallo bylos (B8-1077/2016);

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl Tailando, ypač Andy Hallo bylos (B8-1079/2016);

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Josep-Maria Terricabras ir Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Tailando, ypač Andy Hallo bylos (B8-1081/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Monica Macovei ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl Tailando, ypač Andy Hallo bylos (B8-1082/2016).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. rugsėjo 14 d. (2016 09 14 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa ir Antonio Tajani PPE frakcijos vardu – dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)) (B8-1051/2016);

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)) (B8-1052/2016);

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)) (B8-1053/2016);

—   Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson ir Helga Stevens ECR frakcijos vardu – dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)) (B8-1055/2016);

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu – dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)) (B8-1056/2016);

—   David Borrelli, Laura Agea ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)) (B8-1057/2016);

—   Gérard Deprez ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardudėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)) (B8-1058/2016).

Balsavimas: 2016 10 05 protokolo 8.6 punktas.


5. Pasirengimas 2016 m. spalio 20–21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2016 m. spalio 20–21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2016/2771(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu (pirmininkas pasveikino Timothy Kirkhope, paskirtą į Lordų Rūmus, ir padėkojo jam visų Parlamento narių vardu už Europos Parlamente atliktą darbą), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Herbert Reul ir Enrique Guerrero Salom.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Rolandas Paksas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Marcel de Graaff, Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Jordi Sebastià, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Tanja Fajon, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Kristina Winberg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Marcus Pretzell, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Evžen Tošenovský, Charles Goerens, Miguel Urbán Crespo, Tim Aker, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Helga Stevens, Urmas Paet, György Schöpflin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Mélenchon), Josef Weidenholzer, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Othmar Karas, Sergio Gutiérrez Prieto, Gunnar Hökmark, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Kati Piri, Elmar Brok, Evelyn Regner, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová ir Miriam Dalli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Laima Liucija Andrikienė, Silvia Costa, Kostas Chrysogonos, Stanislav Polčák, Costas Mavrides ir Maria Grapini.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.

°
° ° °

Kalbėjo Cristian Dan Preda, jis protestavo prieš Ukrainos žurnalisto Romano Suščenko sulaikymą Maskvoje.


6. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas pagerbė Čekijos rašytojo ir valstybės veikėjo Václavo Havelo (1936–2011), kuriam šiandien būtų sukakę 80 metų, atminimą.

°
° ° °

Pirmininkas nurodė, kad rytiniame šios dienos plenariniame posėdyje dalyvavo bendrovės „Caterpillar“ valdybos nariai ir šioje dalyje buvo paminėtas Europos reindustrializacijos klausimas.


7. Imuniteto atšaukimo procedūros pabaiga

Šiuo klausimu atsakingas JURI komitetas pateikė Pirmininkui tokią informaciją: kadangi ankstesnis prašymas atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) (2016 09 12 protokolo 7 punktas) susijęs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių jau buvo atšauktas šio nario imunitetas, todėl jokios kitos procedūros nebereikia. Taigi ši imuniteto atšaukimo procedūra laikoma baigta.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo James Carver.


8.1. Peru prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrijos Respublika ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Peru prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0372).


8.2. Kazachstano prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Kazachstano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0373).


8.3. Korėjos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Korėjos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0374).


8.4. Pasauliniai tikslai ir ES įsipareigojimai dėl mitybos ir aprūpinimo maistu saugumo pasaulyje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 (2016/2705(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0375).


8.5. Europos prokuratūra ir Eurojustas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1054/2016 (2016/2750(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0376).


8.6. Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP)).

Diskusijos vyko 2016 m. rugsėjo 14 d. (2016 09 14 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2016 m. spalio 5 d. (2016 10 05 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 ir B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1051/2016

(keičia B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 ir B8-1058/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin ir Anne Sander PPE frakcijos vardu;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt ir Martina Werner S&D frakcijos vardu;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson ir Helga Stevens ECR frakcijos vardu;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0377).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1053/2016 ir B8-1057/2016 anuliuoti.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pasauliniai tikslai ir ES įsipareigojimai dėl mitybos ir aprūpinimo maistu saugumo pasaulyje - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Europos prokuratūra ir Eurojustas - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei ir Stanislav Polčák

Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon ir Janusz Korwin-Mikke.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kalbėjo Algirdas Saudargas dėl vakar Antano Guogos pareikšto prieštaravimo dėl 2016 m. spalio 3 d. protokolo 8 punkto (Komitetų ir delegacijų sudėtis) (2016 10 04 protokolo 10 punktas) ir paprašė, kad šis prieštaravimas būtų įtrauktas į protokolą (pirmininkė tam pritarė ir nurodė, kad priimant protokolą į tai bus atsižvelgta).

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas atsižvelgus į pareikštą prieštaravimą.


12. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franz Obermayr), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Victor Boştinaru (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock), Mark Demesmaeker, Marietje Schaake (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu (atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda), Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano ir Ryszard Czarnecki.

(Diskusijų tęsinys: 2016 10 05 protokolo 14 punktas)


13. Pirmininko pranešimas

Pirmininkė patvirtino, kad į Algirdo Saudargo paminėtą prieštaravimą dėl 2016 10 04 protokolo 10 punkto „Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas“ buvo atsižvelgta ir iš dalies pakeistas protokolas patvirtintas.


14. Padėtis Sirijoje (diskusijų tęsinys)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2894(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2016 10 05 protokolo 13 punktas)

Kalbėjo: Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Javier Couso Permuy, James Carver, Franz Obermayr, Zoltán Balczó, David McAllister, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Alexander Graf Lambsdorff (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Mike Hookem ir Jean-Luc Schaffhauser.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Aymeric Chauprade, Andrey Kovatchev, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Marielle de Sarnez, Pier Antonio Panzeri, Jan Zahradil, Sandra Kalniete, Arne Lietz, Branislav Škripek, Tunne Kelam, Kati Piri, Bogusław Liberadzki, Afzal Khan, Demetris Papadakis ir Jytte Guteland.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas ir Tatjana Ždanoka.

Kalbėjo Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ir David Borrelli EFDD frakcijos vardu – dėl Sirijos (2016/2894(RSP)) (B8-1089/2016);

—   Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardudėl Sirijos (2016/2894(RSP)) (B8-1090/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.5 punktas.


15. Kolumbijos taikos procesas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Kolumbijos taikos procesas (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister ir Andrey Kovatchev.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.


16. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Maria Arena, Hilde Vautmans ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.


17. Moterų teisės Lenkijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Moterų teisės Lenkijoje (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Barbara Kudrycka PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bolesław G. Piecha), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beata Gosiewska), Michał Marusik ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz), Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikėTomasz Piotr Poręba), Arne Gericke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cecilia Wikström), Zdzisław Krasnodębski dėl Cecilia Wikström kalbos, Sophia in 't Veld (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zdzisław Krasnodębski).

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Barbara Spinelli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Czesław Hoc), Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krzysztof Hetman), Marek Jurek dėl mėlynosios kortelės klausimų skyrimo (pirmininkė pateikė paaiškinimus), Cecilia Wikström (ji nesutiko, kad Urszula Krupa pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Ángela Vallina (ji nesutiko, kad Ivo Vajgl pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Ryszard Czarnecki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ernest Urtasun), Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mirosław Piotrowski), Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (pirmininkė pateikė paaiškinimus dėl mėlynosios kortelės klausimų skyrimo), Ryszard Czarnecki dėl diskusijų eigos (pirmininkė paklausė Pier Antonio Panzeri, ar jis sutink, kad jam būtų pateiktas mėlynosios kortelės klausimas), Pier Antonio Panzeri (jis nesutiko, kad Jadwiga Wiśniewska pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Liliana Rodrigues ir Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Julie Ward.

Pirmininkė pasveikino stebėjimo ložėje sėdinčius lankytojus iš Lenkijos.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose: Traian Ungureanu vietoj Ramona Nicole Mănescu.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


19. 2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000103/2016), kurį pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu, Peter Liese PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Marco Affronte EFDD frakcijos vardu Tarybai: 2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000104/2016), kurį pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu, Peter Liese PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Marco Affronte EFDD frakcijos vardu Komisijai: 2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes ir Eleonora Evi pristatė klausimus.

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou ir Miriam Dalli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach ir João Ferreira.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete ir Ivan Korčok.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ir Marco Affronte ENVI komiteto vardudėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.6 punktas.


20. Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský ir György Schöpflin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


21. Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimo [2015/2259(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0237/2016).

Christel Schaldemose pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Birgit Collin-Langen PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan ir Karin Kadenbach.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Christel Schaldemose.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.7 punktas.


22. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl bis(pentabromfenil)eterio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D045427/04 – 2016/2909(RPS); terminas: 2016 m. gruodžio 28 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje (D045653/02 – 2016/2900(RPS); terminas: 2017 m. sausio 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms (tekstas svarbus EEE) (D045655/03 – 2016/2899(RPS); terminas: 2016 m. gruodžio 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomos Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo redakcijos bulgarų, estų, olandų ir vokiečių kalbomis (D046146/03 – 2016/2924(RPS); terminas: 2016 m. gruodžio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyva, kuria sudaromas ketvirtasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiamos Komisijos direktyvos 91/322/EEB, 2000/39/EB ir 2009/161/ES (D046681/02 – 2016/2901(RPS); terminas: 2016 m. gruodžio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (D046735/01 – 2016/2892(RPS); terminas: 2016 m. spalio 13 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatos dėl 2018 m. šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su materialiniu nepritekliumi, gerove ir būsto problemomis, sąrašo (D046956/02 – 2016/2925(RPS); terminas: 2017 m. sausio 1 d.)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 763/2008 nustatytų gyventojų ir būstų surašymų statistinių duomenų bei metaduomenų ataskaitiniai metai ir programa (D047005/01 – 2016/2928(RPS); terminas: 2017 m. sausio 4 d.)
perduota atsakingam komitetui: EMPL


23. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomi motorinių transporto priemonių EB tipo tvirtinimo išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros, susijusios su jose montuojamomis numeriu 112 grindžiamų iškvietų „eCall“ sistemomis ir atskiraisiais techniniais jų mazgais bei komponentais, ir kuriuo papildomos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/758 nuostatos dėl taikomų standartų (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/757 nuostatos dėl išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos metodų ir kitos susijusios informacijos stebėsenos taisyklių (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamenas dėl tikrinimo veiklos ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos sąlygos, kuriomis suteikiami leidimai netaikyti duomenų reikalavimų (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014[, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 3 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio atsakingo komiteto prašymu 1 mėnesio prieštaravimų pateikimo terminas pakeistas į 3 mėnesių terminą:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos sąlygos, kuriomis suteikiami leidimai netaikyti duomenų reikalavimų (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2016 m. rugsėjo 23 d. (atsakingo komiteto prašymu).

Perduota atsakingam komitetui: ECON


24. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Ombudsmeno pateikto projekto dėl asignavimų perkėlimo INF 2/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos Audito Rūmų pateikto projekto dėl asignavimų perkėlimo V/AB-07/T/16.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Regionų komiteto pateikto projekto dėl asignavimų perkėlimo INF 3/2016.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 21/2016 ir DEC 22/2016.


25. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2016. Regionų komitetas (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 24/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 23/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 25/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 26/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 27/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 589.867/OJJE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.55 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, de Grandes Pascual, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Teisinė informacija - Privatumo politika