Indekss 
Protokols
PDF 284kWORD 82k
Trešdiena, 2016. gada 5. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Politisko grupu sastāvs
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 20. un 21. oktobrī (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Peru pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.Kazahstānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.3.Korejas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Globālie mērķi un ES saistības uztura un pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē (balsošana)
  8.5.Eiropas Prokuratūra un Eurojust (balsošana)
  8.6.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 13.Sēdes vadītāja paziņojums
 14.Stāvoklis Sīrijā (debašu turpinājums)
 15.Kolumbijas miera process (debates)
 16.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 17.Sieviešu tiesības Polijā (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā (Maroka) (debates)
 20.Iestāžu nolīgums par pārredzamības reģistru (debates)
 21.Regulas par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (debates)
 22.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 23.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 24.Apropriāciju pārvietojumi
 25.Dokumentu iesniegšana
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Politisko grupu sastāvs

Antanas Guoga ir pametis ALDE grupu un, sākot ar 2016. gada 5. oktobri, ir kļuvis par PPE grupas locekli.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Ruanda: Victoire Ingabire lieta (2016/2910(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Ruandu: Victoire Ingabire lieta (B8-1061/2016);

—   Charles Tannock un Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Ruandu: Victoire Ingabire lieta (B8-1064/2016);

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krzysztof Hetman un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Ruandu: Victoire Ingabire lieta (B8-1065/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Ruandu: Victoire Ingabire lieta (B8-1066/2016);

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par Ruandu: Victoire Ingabire lieta (B8-1073/2016);

—   Lars Adaktusson, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou un Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā – par Ruandu: Victoire Ingabire lieta (B8-1075/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, María Teresa Giménez Barbat, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par Ruandu: Victoire Ingabire lieta (B8-1076/2016).

II.   Sudāna (2016/2911(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Sudānu (B8-1062/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon un Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā – par Sudānu (B8-1067/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Sudānu (B8-1070/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā – par Sudānu (B8-1071/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Tomasz Piotr Poręba un Karol Karski ECR grupas vārdā – par stāvokli Sudānā (B8-1074/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par Sudānu (B8-1078/2016);

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Sudānu (B8-1080/2016).

III.   Taizeme, it īpaši Andy Hall lieta (2016/2912(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (B8-1068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon un Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā – par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (B8-1069/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (B8-1072/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (B8-1077/2016);

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (B8-1079/2016);

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Josep-Maria Terricabras un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (B8-1081/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Monica Macovei un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (B8-1082/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (2016/2891(RSP)).

Debates notika 2016. gada 14. septembrī (14.9.2016. protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa un Antonio Tajani PPE grupas vārdā – par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP)) (B8-1051/2016);

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP)) (B8-1052/2016);

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP)) (B8-1053/2016);

—   Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson un Helga Stevens ECR grupas vārdā – par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (2016/2891(RSP)) (B8-1055/2016);

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato un Nicola Caputo S&D grupas vārdā – par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu Caterpillar un Alstom lietas (2016/2891(RSP)) (B8-1056/2016);

—   David Borrelli, Laura Agea un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP)) (B8-1057/2016);

—   Gérard Deprez un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdāpar nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP)) (B8-1058/2016).

Balsojums: 5.10.2016. protokola 8.6. punkts.


5. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 20. un 21. oktobrī (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 20. un 21. oktobrī (2016/2771(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā (sēdes vadītājs apsveica Timothy Kirkhope sakarā ar viņa iecelšanu par Lordu palātas locekli un visu deputātu vārdā pateicās par darbu, ko viņš paveicis, pildot savus Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus), Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Herbert Reul un Enrique Guerrero Salom.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ryszard Czarnecki, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Rolandas Paksas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Jordi Sebastià, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Marcus Pretzell, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Evžen Tošenovský, Charles Goerens, Miguel Urbán Crespo, Tim Aker, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Helga Stevens, Urmas Paet, György Schöpflin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Mélenchon, Josef Weidenholzer, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Othmar Karas, Sergio Gutiérrez Prieto, Gunnar Hökmark, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Kati Piri, Elmar Brok, Evelyn Regner, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová un Miriam Dalli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Laima Liucija Andrikienė, Silvia Costa, Kostas Chrysogonos, Stanislav Polčák, Costas Mavrides un Maria Grapini.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.

°
° ° °

Uzstājās Cristian Dan Preda, enerģiski vēršoties pret Ukrainas žurnālista Roman Souchtchenko apcietināšanu Maskavā.


6. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs godināja Čehijas rakstnieka un valstsvīra Vāclava Havela (1936 – 2011) piemiņu — V. Havelam šajā dienā būtu apritējuši 80 gadi.

°
° ° °

Priekšsēdētājs norādīja, ka Caterpillar valdes locekļi piedalījās torīt notikušajās debatēs, kuru laikā īpaša uzmanība tika veltīta Eiropas reindustrializācijas jautājumam.


7. Imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana

Par jautājumu atbildīgā JURI komiteja priekšsēdētājam bija sniegusi šādu informāciju: tā kā visnesenākais pieprasījums atcelt Hermann Winkler imunitāti (12.9.2016. protokola 7. punkts) attiecas uz tiem pašiem faktiem, uz kuriem attiecas pieprasījumi, kuru dēļ viņa imunitāte jau tika atcelta, neviena cita procedūra netiek pieprasīta. Šī imunitātes atcelšanas procedūra līdz ar to tiek slēgta.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās James Carver.


8.1. Peru pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Austrijas Republiku un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Peru pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0372).


8.2. Kazahstānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Kazahstānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0373).


8.3. Korejas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0374).


8.4. Globālie mērķi un ES saistības uztura un pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 (2016/2705(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0375).


8.5. Eiropas Prokuratūra un Eurojust (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1054/2016 (2016/2750(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0376).


8.6. Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (2016/2891(RSP)).

Debates notika 2016. gada 14. septembrī (14.9.2016. protokola 13. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2016. gada 5. oktobrī (5.10.2016. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 un B8-1058/2016 (2016/2891(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1051/2016

(aizstāj B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 un B8-1058/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin un Anne Sander PPE grupas vārdā;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt un Martina Werner S&D grupas vārdā;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson un Helga Stevens ECR grupas vārdā;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0377).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1053/2016 un B8-1057/2016 vairs nav spēkā.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Globālie mērķi un ES saistības uztura un pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Eiropas Prokuratūra un Eurojust - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei un Stanislav Polčák

Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon un Janusz Korwin-Mikke


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Uzstājās Algirdas Saudargas, kas atgriezās pie iebilduma, kuru iepriekšējā dienā bija izteicis Antanas Guoga saistībā ar 2016. gada 3. oktobra protokola 8. punktu ("Komiteju un delegāciju sastāvs") (sk. 2016. gada 4. oktobra protokola 10. punktu), un pieprasīja šo iebildumu iekļaut plenārsēdes protokolā (sēdes vadītāja tam piekrita un precizēja, ka tas tiks ņemts vērā protokola pieņemšanā).

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts, ņemot vērā iepriekšminēto iebildumu.


12. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2894(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano un Ryszard Czarnecki.

(Debašu turpinājums: 5.10.2016. protokola 14. punkts)


13. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītāja apstiprināja, ka Algirdas Saudargas celtais iebildums attiecībā uz 2016. gada 4. oktobra protokola 10. punktu "Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana" tika ņemts vērā un ka protokols tika apstiprināts attiecīgajā redakcijā.


14. Stāvoklis Sīrijā (debašu turpinājums)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2894(RSP))

(Debašu sākums: 5.10.2016. protokola 13. punkts)

Uzstājās Pavel Telička, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Javier Couso Permuy, James Carver, Franz Obermayr, Zoltán Balczó, David McAllister, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Alexander Graf Lambsdorff, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Mike Hookem un Jean-Luc Schaffhauser.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Aymeric Chauprade, Andrey Kovatchev, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Marielle de Sarnez, Pier Antonio Panzeri, Jan Zahradil, Sandra Kalniete, Arne Lietz, Branislav Škripek, Tunne Kelam, Kati Piri, Bogusław Liberadzki, Afzal Khan, Demetris Papadakis un Jytte Guteland.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas un Tatjana Ždanoka.

Uzstājās Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā un David Borrelli EFDD grupas vārdā – par Sīriju (2016/2894(RSP)) (B8-1089/2016);

—   Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdāpar Sīriju (2016/2894(RSP)) (B8-1090/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.5. punkts.


15. Kolumbijas miera process (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kolumbijas miera process (2016/2895(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister un Andrey Kovatchev.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.


16. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/2916(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Maria Arena, Hilde Vautmans un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.


17. Sieviešu tiesības Polijā (debates)

Komisijas paziņojums: Sieviešu tiesības Polijā (2016/2918(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Barbara Kudrycka PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beata Gosiewska, Michał Marusik ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdevaTomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski, komentējot Cecilia Wikström teikto, Sophia in 't Veld, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zdzisław Krasnodębski.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Barbara Spinelli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krzysztof Hetman, Marek Jurek par to, kā tiek piešķirta atļauja uzdot zilās kartītes jautājumu (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Cecilia Wikström, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Urszula Krupa, Ángela Vallina, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (sēdes vadītāja sniedza precizējumus par to, kā tiek piešķirta atļauja uzdot zilās kartītes jautājumu), Ryszard Czarnecki par debašu norisi (sēdes vadītāja jautāja Pier Antonio Panzeri, vai viņš atbildēs uz zilās kartītes jautājumu), Pier Antonio Panzeri, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues un Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Julie Ward.

Sēdes vadītāja sveica viesus no Polijas, kas bija ieņēmuši vietu apmeklētājiem paredzētajā balkonā.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas parlamentārās sadarbības komitejās: Traian Ungureanu – Ramona Nicole Mănescu vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


19. 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā (Maroka) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000103/2016) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Peter Liese PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Marco Affronte EFDD grupas vārdā Padomei: ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 22. sesijas (COP 22) 2016. gada sanāksme Marrākešā (Marokā) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000104/2016) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Peter Liese PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Marco Affronte EFDD grupas vārdā Komisijai: ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 22. sesijas (COP 22) 2016. gada sanāksme Marrākešā (Marokā) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016).

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes un Eleonora Evi izvērsa jautājumus.

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā un Jytte Guteland S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou un Miriam Dalli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach un João Ferreira.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Ivan Korčok.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout un Marco Affronte ENVI komitejas vārdāpar Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci Marrākešā, Marokā (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.6. punkts.


20. Iestāžu nolīgums par pārredzamības reģistru (debates)

Komisijas paziņojums: Iestāžu nolīgums par pārredzamības reģistru (2016/2820(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský un György Schöpflin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Karin Kadenbach.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.


21. Regulas par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (debates)

Ziņojums par Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošanu [2015/2259(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Christel Schaldemose (A8-0237/2016).

Christel Schaldemose iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Birgit Collin-Langen PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan un Karin Kadenbach.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová un Christel Schaldemose.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.7. punkts.


22. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bis(pentabromfenil)ēteri groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - termiņš: 2016. gada 28. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - termiņš: 2017. gada 16. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu attiecībā uz koksnes, korķa un bambusa materiālu grīdas segumiem (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - termiņš: 2016. gada 16. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu redakciju bulgāru, holandiešu, igauņu un vācu valodā (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - termiņš: 2016. gada 30. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas direktīva, ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido ceturto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās iedarbības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 91/322/EEK, 2000/39/EK un 2009/161/ES (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2018. gada sarakstu par materiālo nenodrošinātību, labsajūtu un mājokļa trūkumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - termiņš: 2017. gada 1. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas regula, ar ko nosaka pārskata gadu un statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008 (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - termiņš: 2017. gada 4. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL


23. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (C(2016)05707 – 2016/2889(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 12. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka sīki izstrādātas tehniskās prasības un testa procedūras EKtipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana atsevišķām tehniskām vienībām un sastāvdaļām un papildina un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/758 attiecībā uz piemērojamajiem standartiem (C(2016)05709 – 2016/2890(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 12. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm (C(2016)05889 – 2016/2907(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 26. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju monitoringa metodēm un noteikumiem par citas attiecīgās informācijas monitoringu (C(2016)05900 – 2016/2904(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 22. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Pielikums dokumentam "Komisijas deleģētā regula par verifikācijas darbībām un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju" (C(2016)05904 – 2016/2905(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 22. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri precizē nosacījumus atļaujām datu sniegšanas atbrīvojumam, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (C(2016)05905 – 2016/2906(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 23. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula par vienoto uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 514/2014[, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai] (C(2016)06265 – 2016/2926(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 3. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā (C(2016)06272 – 2016/2929(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 4. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Deleģētā akta projekts, kuram pēc kompetentās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir pagarināts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri precizē nosacījumus atļaujām datu sniegšanas atbrīvojumam, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (C(2016)05905 – 2016/2906(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 23. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


24. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas ombuda apropriāciju pārvietojumu INF 2/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-07/T/16.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 3/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 21/2016 un DEC 22/2016.


25. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2016 — Reģionu komiteja (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 26/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 27/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 589.867/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, de Grandes Pascual, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Juridisks paziņojums - Privātuma politika