Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 83k
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (złożone projekty rezolucji)
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 20–21 października 2016 r. (debata)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Zamknięcie procedury uchylenia immunitetu
 8.Głosowanie
  
8.1.Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (głosowanie)
  
8.5.Prokuratura Europejska i Eurojust (głosowanie)
  
8.6.Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Sytuacja w Syrii (debata)
 13.Komunikat Przewodniczącej
 14.Sytuacja w Syrii (ciąg dalszy debaty)
 15.Proces pokojowy w Kolumbii (debata)
 16.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 17.Prawa kobiet w Polsce (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko (debata)
 20.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)
 21.Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (debata)
 22.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 23.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 24.Przesunięcie środków
 25.Składanie dokumentów
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Skład grup politycznych

Antanas Guoga opuścił grupę ALDE i przystąpił do grupy PPE, począwszy od dnia 5 października 2016 r.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Rwanda: sprawa Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Rwandy: sprawa Victoire Ingabire (B8-1061/2016);

—   Charles Tannock i Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie Rwandy: sprawa Victoire Ingabire (B8-1064/2016);

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krzysztof Hetman i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Rwandy: sprawa Victoire Ingabire (B8-1065/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Rwandy: sprawa Victoire Ingabire (B8-1066/2016);

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Rwandy: sprawa Victoire Ingabire (B8-1073/2016);

—   Lars Adaktusson, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou i Javier Couso Permuy, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Rwandy: sprawa Victoire Ingabire (B8-1075/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, María Teresa Giménez Barbat, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Rwandy: sprawa Victoire Ingabire (B8-1076/2016).

II.   Sudan (2016/2911(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Sudanu (B8-1062/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon i Krzysztof Hetman, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Sudanu (B8-1067/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Sudanu (B8-1070/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Sudanu (B8-1071/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Tomasz Piotr Poręba i Karol Karski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Sudanie (B8-1074/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Sudanu (B8-1078/2016);

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Sudanu (B8-1080/2016).

III.   Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla (2016/2912(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy'ego Halla (B8-1068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon i Krzysztof Hetman, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy'ego Halla (B8-1069/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy'ego Halla (B8-1072/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy'ego Halla (B8-1077/2016);

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy'ego Halla (B8-1079/2016);

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Josep-Maria Terricabras i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy'ego Halla (B8-1081/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy'ego Halla (B8-1082/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 września 2016 r. (pkt 13 protokołu z dnia 14.9.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa i Antonio Tajani, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1051/2016);

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall i Bart Staes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1052/2016);

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1053/2016);

—   Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR, w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1055/2016);

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato i Nicola Caputo, w imieniu grupy S&D, w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1056/2016);

—   David Borrelli, Laura Agea i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1057/2016);

—   Gérard Deprez i Marielle de Sarnez, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1058/2016).

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 5.10.2016.


5. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 20–21 października 2016 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 20–21 października 2016 r. (2016/2771(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR (Przewodniczący pogratulował Timothy’emu Kirkhope’owi mianowania członkiem Izby Lordów i w imieniu wszystkich posłów podziękował za pracę wykonaną w czasie kolejnych kadencji w PE), Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Herbert Reul i Enrique Guerrero Salom.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Marcel de Graaff, Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Jordi Sebastià, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles’a Lebretona, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Marcus Pretzell, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Evžen Tošenovský, Charles Goerens, Miguel Urbán Crespo, Tim Aker, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Helga Stevens, Urmas Paet, György Schöpflin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Mélenchona, Josef Weidenholzer, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Othmar Karas, Sergio Gutiérrez Prieto, Gunnar Hökmark, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Kati Piri, Elmar Brok, Evelyn Regner, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová i Miriam Dalli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Laima Liucija Andrikienė, Silvia Costa, Kostas Chrysogonos, Stanislav Polčák, Costas Mavrides i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.

°
° ° °

Głos zabrał Cristian Dan Preda, który wyraził oburzenie z powodu aresztowania w Moskwie ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenki.


6. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący oddał hołd Václavowi Havlowi (1936–2011), czeskiemu pisarzowi i mężowi stanu, który miałby dzisiaj 80 lat.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że przedpołudniowej debacie, w czasie której omawiano m.in. kwestię reindustrializacji w Europie, przysłuchiwali się członkowie zarządu spółki Caterpillar.


7. Zamknięcie procedury uchylenia immunitetu

Komisja JURI, właściwa w tej sprawie, poinformowała Przewodniczącego, że ostatni wniosek o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera (pkt 7 protokołu z dnia 12.9.2016) dotyczy tych samych faktów, w związku z którymi uchylono już jego immunitet, dlatego nie jest wymagane wszczęcie procedury. W związku z tym procedura uchylenia immunitetu zostaje zamknięta.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał James Carver.


8.1. Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0372)


8.2. Przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0373)


8.3. Przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0374)


8.4. Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1042/2016 (2016/2705(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0375)


8.5. Prokuratura Europejska i Eurojust (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1054/2016 (2016/2750(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0376)


8.6. Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 września 2016 r. (pkt 13 protokołu z dnia 14.9.2016).

Projekty rezolucji ogłoszone dnia 5 października 2016 r. (pkt 4 protokołu z dnia 5.10.2016).

Projekty rezolucji B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 i B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1051/2016

(zastępujący B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 i B8-1058/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin i Anne Sander, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt i Martina Werner, w imieniu grupy S&D;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall i Bart Staes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0377)

(Projekty rezolucji B8-1053/2016 i B8-1057/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Prokuratura Europejska i Eurojust - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei i Stanislav Polčák

Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon i Janusz Korwin-Mikke.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głos zabrał Algirdas Saudargas, który nawiązał do uwagi zgłoszonej w dniu poprzednim przez Antanasa Guogę, dotyczącej pkt 8 protokołu z dnia 3 października 2016 r. („Skład komisji i delegacji”) (zob. pkt 10 protokołu z dnia 4.10.2016), i zwrócił się o odnotowanie tej uwagi (Przewodnicząca wyraziła zgodę i dodała, że protokół zostanie przyjęty z uwzględnieniem tej uwagi).

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony z uwzględnieniem tej uwagi.


12. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jacka Saryusz-Wolskiego, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Victor Boştinaru, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Afzala Khana, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki Cristiana Dan Predę, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano i Ryszard Czarnecki.

(Ciąg dalszy debaty: zob. pkt 14 protokołu z dnia 5.10.2016)


13. Komunikat Przewodniczącej

Przewodnicząca potwierdziła, że zgłoszona przez Algirdasa Saudargasa uwaga do pkt 10 protokołu z dnia 4.10.2016 „Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia” została uwzględniona w zatwierdzonym protokole.


14. Sytuacja w Syrii (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2016/2894(RSP))

(Początek debaty: zob. pkt 13 protokołu z dnia 5.10.2016)

Głos zabrali: Pavel Telička, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Javier Couso Permuy, James Carver, Franz Obermayr, Zoltán Balczó, David McAllister, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Alexander Graf Lambsdorff, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnego Gericke, Mike Hookem i Jean-Luc Schaffhauser.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Aymeric Chauprade, Andrey Kovatchev, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Marielle de Sarnez, Pier Antonio Panzeri, Jan Zahradil, Sandra Kalniete, Arne Lietz, Branislav Škripek, Tunne Kelam, Kati Piri, Bogusław Liberadzki, Afzal Khan, Demetris Papadakis i Jytte Guteland.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas i Tatjana Ždanoka.

Głos zabrał Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE i David Borrelli w imieniu grupy EFDD, w sprawie Syrii (2016/2894(RSP)) (B8-1089/2016);

—   Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Syrii (2016/2894(RSP)) (B8-1090/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 6.10.2016.


15. Proces pokojowy w Kolumbii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Proces pokojowy w Kolumbii (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister i Andrey Kovatchev.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes i João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.


16. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Joachim Zeller, w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, Charles Goerens, w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, w imieniu grupy ENF, Maria Arena, Hilde Vautmans i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał: Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.


17. Prawa kobiet w Polsce (debata)

Oświadczenie Komisji: Prawa kobiet w Polsce (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Barbara Kudrycka w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bolesława G. Piechę, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, która odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatę Gosiewską, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomasza Piotra Porębę, Arne Gericke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cecilię Wikström, Zdzisław Krasnodębski, w sprawie wypowiedzi Cecilii Wikström, Sophia in 't Veld, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zdzisława Krasnodębskiego.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Barbara Spinelli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Czesława Hoca, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krzysztofa Hetmana, Marek Jurek, w sprawie przydziału pytań zadawanych przez podniesienie niebieskiej kartki (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Cecilia Wikström, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Urszulę Krupę, Ángela Vallina, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, która odpowiedziała również na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mirosława Piotrowskiego, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień dotyczących przydziału pytań zadawanych przez podniesienie niebieskiej kartki), Ryszard Czarnecki, w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca zwróciła się do Piera Antonia Panzeriego z pytaniem, czy przyjmuje pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki), Pier Antonio Panzeri, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Liliana Rodrigues i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Julie Ward.

Przewodnicząca pozdrowiła obecnych na trybunie odwiedzających przybyłych z Polski.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


18. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy PPE następujący wniosek o mianowanie:

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja: Traian Ungureanu w miejsce Ramony Nicole Mănescu

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


19. Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000103/2016) które skierował Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, i Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, do Rady: Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000104/2016) które skierował Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, i Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes i Eleonora Evi rozwinęli pytania.

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, i Jytte Guteland w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou i Miriam Dalli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach i João Ferreira.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete i Ivan Korčok.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 6.10.2016.


20. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)

Oświadczenie Komisji: Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský i György Schöpflin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Karin Kadenbach.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.


21. Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (debata)

Sprawozdanie dotyczące wykonania rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (rozporządzenie (WE) nr 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Christel Schaldemose przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Birgit Collin-Langen w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan i Karin Kadenbach.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrały: Věra Jourová i Christel Schaldemose.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 6.10.2016.


22. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego) (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - termin: 28 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji w sprawie ustanowienia kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - termin: 16 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla drewnopochodnych, korkopochodnych i bambusopochodnych pokryć podłogowych (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - termin: 16 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania bułgarskiej, estońskiej, niderlandzkiej i niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - termin: 30 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - termin: 17 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - termin: 13 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2018 r. odnoszących się do deprywacji materialnej, dobrostanu i trudności mieszkaniowych (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - termin: 1 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji w sprawie ustanowienia roku referencyjnego i programu danych statystycznych i metadanych do celów spisów powszechnych ludności i mieszkań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - termin: 4 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL


23. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 września 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające szczegółowe wymogi techniczne i procedury badań w zakresie homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, pokładowych oddzielnych zespołów technicznych i komponentów opartych na numerze 112 eCall oraz uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 w odniesieniu do mających zastosowanie norm (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 września 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 września 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w zakresie metod monitorowania emisji dwutlenku węgla oraz przepisów dotyczących monitorowania innych istotnych informacji (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 września 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie czynności weryfikacyjnych i akredytacji weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 września 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki udzielania zezwoleń dotyczących stosowania danych (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 września 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie wspólnych ram monitorowania i oceny przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 [ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego na wniosek komisji przedmiotowo właściwej zmieniono termin zgłoszenia sprzeciwu z 1 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki udzielania zezwoleń dotyczących stosowania danych (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 września 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


24. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec przesunięcia środków Rzecznika Praw Obywatelskich INF 2/2016.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec przesunięcia środków Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich V/AB-07/T/16.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec przesunięcia środków Komitetu Regionów INF 3/2016.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 21/2016 i DEC 22/2016.


25. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2016 - Komitet Regionów (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2016 - Sekcja III - Komisja (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2016 - Sekcja III - Komisja (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2016 - Sekcja III - Komisja (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2016 - Sekcja III - Komisja (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 27/2016 - Sekcja III - Komisja (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 589.867/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, de Grandes Pascual, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności