Zoznam 
Zápisnica
PDF 287kWORD 83k
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (predložené návrhy uznesení)
 5.Príprava na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2016 (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva
 7.Skončenie postupu zbavenia imunity
 8.Hlasovanie
  
8.1.Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (hlasovanie)
  
8.5.Európska prokuratúra a Eurojust (hlasovanie)
  
8.6.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Situácia v Sýrii (rozprava)
 13.Oznámenie predsedníctva
 14.Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)
 15.Mierový proces v Kolumbii (rozprava)
 16.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 17.Práva žien v Poľsku (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (rozprava)
 20.Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)
 21.Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (rozprava)
 22.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 23.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 24.Presun rozpočtových prostriedkov
 25.Predloženie dokumentov
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Zloženie politických skupín

Antanas Guoga vystúpil zo skupiny ALDE a vstúpil do skupiny PPE s účinnosťou od 5. októbra 2016.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (2016/2910(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (B8-1061/2016);

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (B8-1064/2016);

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krzysztof Hetman a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (B8-1065/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (B8-1066/2016);

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (B8-1073/2016);

—   Lars Adaktusson, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou a Javier Couso Permuy, v mene skupiny GUE/NGL, o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (B8-1075/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, María Teresa Giménez Barbat, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (B8-1076/2016).

II.   Sudán (2016/2911(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o Sudáne (B8-1062/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon a Krzysztof Hetman, v mene skupiny PPE, o Sudáne (B8-1067/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o Sudáne (B8-1070/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE, o Sudáne (B8-1071/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Tomasz Piotr Poręba a Karol Karski, v mene skupiny ECR, o situácii v Sudáne (B8-1074/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o Sudáne (B8-1078/2016);

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Sudáne (B8-1080/2016).

III.   Thajsko, najmä prípad Andyho Halla (2016/2912(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Thajsku, najmä prípade Andyho Halla (B8-1068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Maydell, Therese Comodini Cachia, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon a Krzysztof Hetman, v mene skupiny PPE, o Thajsku, najmä prípade Andyho Halla (B8-1069/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o Thajsku, najmä o prípade Andyho Halla (B8-1072/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o Thajsku, najmä prípade Andyho Halla (B8-1077/2016);

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Thajsku, najmä prípade Andyho Halla (B8-1079/2016);

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Josep-Maria Terricabras a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Thajsku, najmä prípade Andyho Halla (B8-1081/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o Thajsku, najmä prípade Andyho Halla (B8-1082/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 14. septembra 2016 (bod 13 zápisnice zo dňa 14.9.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa a Antonio Tajani, v mene skupiny PPE, o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1051/2016);

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall a Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE, o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady spoločností Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1052/2016);

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina a Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1053/2016);

—   Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1055/2016);

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato a Nicola Caputo, v mene skupiny S&D, o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady spoločností Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1056/2016);

—   David Borrelli, Laura Agea a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1057/2016);

—   Gérard Deprez a Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE, o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP)) (B8-1058/2016).

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 5.10.2016.


5. Príprava na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2016 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2016 (2016/2771(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR (predseda zablahoželal Timothymu Kirkhopovi k jeho menovaniu do Snemovne lordov a v mene všetkých poslancov sa mu poďakoval za vykonanú prácu počas všetkých jeho mandátov v EP), Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Herbert Reul a Enrique Guerrero Salom.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Czarnecki, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Rolandas Paksas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Jordi Sebastià, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Marcus Pretzell, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Evžen Tošenovský, Charles Goerens, Miguel Urbán Crespo, Tim Aker, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Helga Stevens, Urmas Paet, György Schöpflin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Mélenchon, Josef Weidenholzer, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Othmar Karas, Sergio Gutiérrez Prieto, Gunnar Hökmark, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Kati Piri, Elmar Brok, Evelyn Regner, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová a Miriam Dalli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Laima Liucija Andrikienė, Silvia Costa, Kostas Chrysogonos, Stanislav Polčák, Costas Mavrides a Maria Grapini.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda, ktorý vyjadril rozhorčenie nad zatknutím ukrajinského novinára Romana Soušenka v Moskve.


6. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda si uctil pamiatku českého spisovateľa a štátnika Václava Havla (1936 – 2011), ktorý by sa dnes dožil 80 rokov.

°
° ° °

Predseda oznámil, že členovia predstavenstva spoločnosti Caterpillar sa zúčastnili na dnešnej rannej rozprave, počas ktorej sa predovšetkým rokovalo o otázke reindustrializácie Európy.


7. Skončenie postupu zbavenia imunity

Výbor JURI, ktorý je príslušným výborom v tejto veci, informoval predsedu o tejto skutočnosti: keďže najnovšia žiadosť o zbavenie imunity Hermanna Winklera (bod 7 zápisnice zo dňa 12.9.2016) sa týka rovnakých činov, v súvislosti s ktorými už bol zbavený imunity, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Tento postup o zbavenie imunity je teda skončený.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil James Carver.


8.1. Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0372)


8.2. Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0373)


8.3. Pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0374)


8.4. Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1042/2016 (2016/2705(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0375)


8.5. Európska prokuratúra a Eurojust (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1054/2016 (2016/2750(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0376)


8.6. Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 14. septembra 2016 (bod 13 zápisnice zo dňa 14.9.2016).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 5. októbra 2016 (bod 4 zápisnice zo dňa 5.10.2016).

Návrhy uznesenia B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 a B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1051/2016

(nahrádzajúci B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 a B8-1058/2016):

podaný týmito poslancami:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin a Anne Sander v mene skupiny PPE;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt a Martina Werner v mene skupiny S&D;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson a Helga Stevens v mene skupiny ECR;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0377)

(Návrhy uznesenia B8-1053/2016 a B8-1057/2016 sa stali bezpredmetnými.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Európska prokuratúra a Eurojust - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei a Stanislav Polčák

Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon a Janusz Korwin-Mikke.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

V rozprave vystúpil Algirdas Saudargas, ktorý sa vrátil k námietke, ktorú včera vzniesol Antanas Guoga v súvislosti s bodom 8 ("Zloženie výborov a delegácií") zápisnice zo dňa 3. októbra 2016 (pozri bod 10 zápisnice zo dňa 4.10.2016), a požiadal, aby sa táto námietka zaznamenala (predsedajúca s tým súhlasila a spresnila, že zápisnica sa prijme s prihliadnutím na túto skutočnosť).

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená, pričom sa zohľadnila táto námietka.


12. Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano a Ryszard Czarnecki.

(Pokračovanie rozpravy pozri bod 14 zápisnice zo dňa 5.10.2016)


13. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúca potvrdila, že námietka, ktorú vzniesol Algirdas Saudargas k bod 10 zápisnice zo dňa 4.10.2016 "Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania", bola zohľadnená a zápisnica bola schválená v takomto znení.


14. Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2016/2894(RSP))

(Začiatok rozpravy: pozri bod 13 zápisnice zo dňa 5.10.2016)

Vystúpili títo poslanci: Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Javier Couso Permuy, James Carver, Franz Obermayr, Zoltán Balczó, David McAllister, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Alexander Graf Lambsdorff, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Mike Hookem a Jean-Luc Schaffhauser.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Aymeric Chauprade, Andrey Kovatchev, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Marielle de Sarnez, Pier Antonio Panzeri, Jan Zahradil, Sandra Kalniete, Arne Lietz, Branislav Škripek, Tunne Kelam, Kati Piri, Bogusław Liberadzki, Afzal Khan, Demetris Papadakis a Jytte Guteland.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas a Tatjana Ždanoka.

V rozprave vystúpil Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE a David Borrelli v mene skupiny EFDD o Sýrii (2016/2894(RSP)) (B8-1089/2016);

—   Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL o Sýrii (2016/2894(RSP)) (B8-1090/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


15. Mierový proces v Kolumbii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Mierový proces v Kolumbii (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister a Andrey Kovatchev.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

V rozprave vystúpil Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpil Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.


16. Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Konžskej demokratickej republike (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Maria Arena, Hilde Vautmans a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.


17. Práva žien v Poľsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Práva žien v Poľsku (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Kudrycka v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beata Gosiewska, Michał Marusik v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski k výstúpeniu Cecilie Wikströmovej, Sophia in 't Veld, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Hetman, Marek Jurek k prideľovaniu otázok položených zdvihnutím modrej karty (predsedajúca poskytla spresnenia), Cecilia Wikström, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Urszula Krupa, Ángela Vallina, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (predsedajúca poskytla spresnenia k prideľovaniu otázok položených zdvihnutím modrej karty), Ryszard Czarnecki k priebehu rozpravy (predsedajúca sa opýtala Piera Antonia Panzeriho, či akceptuje otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Pier Antonio Panzeri, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Julie Ward.

Predsedajúca privítala návštevníkov z Poľska prítomných na tribúne.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžansko a EÚ-Gruzínsko: Traian Ungureanu namiesto Ramony Nicoley Mănescuovej

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


19. Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000103/2016), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Marco Affronte v mene skupiny EFDD, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000104/2016), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Marco Affronte v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes a Eleonora Evi rozvinuli otázky.

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE a Jytte Guteland v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou a Miriam Dalli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach a João Ferreira.

V rozprave vystúpili Miguel Arias Cañete a Ivan Korčok.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


20. Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský a György Schöpflin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Karin Kadenbach.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


21. Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (rozprava)

Správa o vykonávaní nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Christel Schaldemose uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Birgit Collin-Langen v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan a Karin Kadenbach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Věra Jourová a Christel Schaldemose.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


22. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(pentabrómfenyl)éter (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - lehota: 28. december 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - lehota: 16. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - lehota: 16. december 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje bulharské, estónske, holandské a nemecké jazykové znenie nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - lehota: 30. december 2016)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Smernica Komisie, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - lehota: 17. december 2016)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - lehota: 13. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa materiálnej deprivácie, blahobytu a ťažkostí s bývaním na rok 2018 (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - lehota: 1. január 2017)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje referenčný rok a prijíma sa program štatistických údajov a metaúdajov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - lehota: 4. január 2017)
predložené gestorskému výboru: EMPL


23. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy pre typové schválenie ES motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, a samostatných technických jednotiek a komponentov palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112, a ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758, pokiaľ ide o uplatniteľné normy (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757, pokiaľ ide o metódy monitorovania emisií oxidu uhličitého a pravidlá monitorovania ostatných relevantných informácií (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie o overovacích činnostiach a akreditácii overovateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú podmienky povolenia výnimky týkajúcej sa údajov (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 23. septembra 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie o spoločnom rámci monitorovania a hodnotenia stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 [, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. októbra 2016

Predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES II a (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. októbra 2016

Predložené gestorskému výboru: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola zmenená lehota na vznesenie námietok z jedného na tri mesiace na žiadosť gestorského výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú podmienky povolenia výnimky týkajúcej sa údajov (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. septembra 2016 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON


24. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov ombudsmana č. INF 2/2016.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Dvora audítorov č. V/AB-07/T/16.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov č. INF 3/2016.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie č. DEC 21/2016 a č. DEC 22/2016.


25. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. INF 3/2016 – Výbor regiónov (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 24/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 23/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 25/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 26/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 27/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 589.867/OJJE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.55 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, de Grandes Pascual, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia