Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg

2. Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta: vuosikertomus 2014 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014 [2015/2326(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ramon Tremosa i Balcells (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cecilia Wikström (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Heidi Hautala.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö