Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

2. Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning: Årsrapport 2014 [2015/2326(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Ramon Tremosa i Balcells (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Talare: Věra Jourová och Heidi Hautala.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 6.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy