Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας Verts/ALE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή CONT: Indrek Tarand αντί Igor Šoltes.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου