Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

10. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa nästföljande dag, den 7 oktober 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy