Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

11. Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα (2016/2896(RSP))

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου