Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

12. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 4 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy