Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург

13. Решения относно някои документи

Промяна на заглавия

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

комисия AGRI
- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива (2016/2078(INI)): "Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни"

комисия FEMM
- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива (2016/2060(INI)): "Правата на жените в държавите от Източното партньорство"

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

комисия AFET

- Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления, престъпленията против човечеството, в това число геноцида (2016/2239(INI))

- Частни охранителни дружества (2016/2238(INI))

комисия CONT

- Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (2016/2242(INI))
(подпомагаща: CULT, EMPL, BUDG)

комисии AFET, CULT

- Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(становище: DEVE)

комисия DEVE

- Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (2016/2241(INI))

комисия ECON

- Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (2016/2247(INI))

- Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (2016/2243(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO)

комисия FEMM

- Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. (2016/2249(INI))

комисия IMCO

- Годишен доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (2016/2248(INI))

- Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (2016/2244(INI))
(подпомагаща: EMPL, ECON)

комисия JURI

- Прилагането на Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност), (2016/2251(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Устав на социалните и солидарните предприятия (2016/2237(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия REGI

- Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (2016/2250(INI))
(подпомагаща: AGRI)

- Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (2016/2245(INI))

анкетна комисия EMIS (член 198 от Правилника за дейността)

- Доклад относно анкетирането във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2215(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия ENVI

- Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (2016/2114(REG))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
(становище: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

комисия BUDG (член 41 от Правилника за дейността)

- Европейска година на културното наследство (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
(становище: BUDG, REGI, BUDG (член 41 от Правилника за дейността))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (2016/2251(INI))
(становище: ENVI (член 54 от Правилника за дейността))

- Устав на социалните и солидарни предприятия (2016/2237(INI))
(становище: EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (2016/2244(INI))
(становище: EMPL, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 г. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(становище: CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

Съвместни комисии (член 55 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

- Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
комисии: ECON, LIBE (член 55 от Правилника за дейността)
(становище: DEVE, JURI, INTA)

- Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
комисии: AFET, CULT (член 55 от Правилника за дейността)
(становище: DEVE)

Правна информация - Политика за поверителност